POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

30 listopad 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Badanie i ocenę jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu - 30.11.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 6.12.2016

SIWZ

Załącznik nr 1  do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik 1a do SOPZ – Mapa przystanków

Załącznik 1b do SOPZ – Wykaz przystanków Poznań

Załącznik 1c do SOPZ – Wykaz przystanków – gminne

Załącznik 1d do SOPZ – Sprawozdanie

Załącznik 1e do SOPZ – Wykaz linii i operatorów

Zaktualizowany załącznik 1e do SOPZ - wykaz linii i operatorów

Załącznik 1f do SOPZ – Protokół

Załacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Termin składania ofert mija 08.12.2016 godz. 11:00

pytania i odopowiedzi - 6.12.2016

Nowy termin składania ofert mija 09.12.2016 godz. 9:00

Inforacja z otwarcia ofert - 12.12.2016

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 23.12.2016