POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Dostawa dodatkowych licencji, sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania sieci na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

2 wrzesień 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę dodatkowych licencji, sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz kompleksowe wdrożenie systemu monitorowania sieci na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji ogłoszenia w BZP - 2 września 2016 roku

SIWZ

Załącznik nr 1  do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.25 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw;

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależnosci do grupy kapitałowej;

Załacznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy;

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

Załącznik nr 1 a do Wzoru umowy - Wykaz urzadzeń wytypowanych do monitorowania;

Załącznik nr 1 b do Wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia -dostawa sprzętu serwerowego - stanowi załącznik nr 7a do SIWZ;

Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Protokoły odbioru etapów;

Załącznik nr 3 do Wzoru umowy - Protokół odbioru końcowego;

Załącznik nr 4 do Wzoru umowy - Gwarancja i wsparcie techniczne;

Załącznik nr 5 do Wzoru umowy - Protokół odbioru testów;

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 7a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzetu serwerowego;

Protokół z otwarcia ofert - Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp -  12.09.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.09.2016r.

Termin składania ofert mija 12.09.2016 r. o  godz. 11:00