POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

17 listopad 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji ogłoszenia w BZP - 17 listopada 2016 roku

SIWZ

Załącznik nr 1  do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art.22 ust. 1 ustawy Pzp;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci do grupy kapitałowej;

Załacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert dla wykonawców

Unieważnienie postępowania w zakresie Części 3 - akcesoria komputerowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 i 2

Termin składania ofert mija 25.11.2016 r. o  godz. 11:00