POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Dostawa urządzeń oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na potrzeby budowy Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

6 październik 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na potrzeby budowy Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E - dnia 6 października 2016 roku

SIWZ

Załącznik nr 1  do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp;

Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 6a do SIWZ - Koncepcja;

Załącznik nr 7 - do SIWZ - Wzór Umowy;

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy - Opis przedmiotu zamówienia - stanowi załacznik nr 6 do SIWZ;

Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Formularz ofertowy - stanowi załacznik nr 1 do SIWZ;

Załącznik nr 3 do Wzoru umowy - Wzór protokołu odbioru dostawy;

Załącznik nr 4 do Wzoru umowy - Koncepcja - stanowi załacznik nr 6a do SIWZ;

Termin składania ofert upływa dnia 9.11.2016 r. o  godz. 11:00

Zawiadomienie o złożeniu odwołania - 17.10.2016 r.

Odwołanie - 17.10.2016 r.

Załączniki do odwołania

Odpowiedź na odwołanie - uwzględnienie odwołania - 20.10.2016 r.

Modyfikacja SIWZ - 21.10.2016r.

Załacznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania - 28.10.2016r.

Załącznik nr 1  do Odpowiedzi na pytania - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji - 28.10.2016r.

Załącznik nr 2 do Odpowiedzi na pytania - Wzór umowy - 28.10.2016r.

Odpowiedź na pytanie wraz z modyfikacją SIWZ - 2.11.2016r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytanie - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji,

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytanie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia po modyfikacji.

Protokół z otwarcia ofert - Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.11.2016r.

Załącznik nr 1 - Punktacja ofert