POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Świadczenie usługi w zakresie obslugi stanowisk kontroli biletów na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu

23 listopad 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trubie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk kontroli biletów na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu:" o wartosci nieprzekraczajacej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.11.2016

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynalezności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania nba podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy;

Załacznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy o powierzeniu przetwarzanai danych osobowych;

Załącznik nr 1 do OPZ - Regulamin przewozów ZTM w Poznaniu;

Załącznik nr 2 do OPZ - Regulamin kontroli biletów ZTM w Poznaniu

Załącznik nr 3 do OPZ - Instrukcja pracy kontrolerów biletów ZTM w Poznaniu

Załącznik nr 4 do OPZ - Wzór listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Termin składania ofert mija 01.12.2016r., o godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 01.12.2016

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty - 08.12.2016