POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Wykonanie badania satysfakcji Klienta

6 maj 2016 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie badania satysfakcji Klienta" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji ogłoszenia w BZP - 06.05.2016r.

SIWZ - 06.05.2016

Załącznik nr 1  do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2a do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

Załacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ

Termin składania ofert mija 17.05.2016 godz. 11:00

Pytania i odpowiedzi - 12.05.2016r.

Modyfikacja SIWZ - 12.05.2016r.

Pytania i odpowiedzi - 13.05.2016r.

Modyfikacja SIWZ - 13.05.2016r.

Informacja o wyborze oferty najkorzytsniejszej - 02.06.2016r.