Przepisy porządkowe

                                                                                           

 1. Przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej

  (lokalnym transporcie zbiorowym)

  organizowanej przez Miasto Poznań od 1.01.2021r.

   

   

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

   

  § 1

   

  Do przestrzegania przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań obowiązani są odpowiednio pasażerowie, prowadzący pojazdy, kontrolerzy biletowi oraz personel nadzoru ruchu.

   

  § 2

   

  Użyte w przepisach porządkowych określenia oznaczają:

  1)     operator – podmiot świadczący, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (dalej: ZTM), usługi przewozowe w ramach komunikacji miejskiej;

  2)     pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu;

  3)     pojazd – autobus lub tramwaj wykorzystywany w komunikacji miejskiej;

  4)     przewóz – transport osób, rzeczy i zwierząt domowych;

  5)     przystanek – przystanek komunikacyjny; oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej oraz miejsce, w którym umieszcza się informacje dotyczące godzin odjazdu pojazdów.

   

  Rozdział 2

  Przewóz rzeczy

   

  § 2

   

  1. Dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 2, przewóz w pojazdach rzeczy mających charakter bagażu podręcznego, o wymiarach nieprzekraczających:

  1)     dla rzeczy nieforemnych:                             90 x 75 x 40 (cm);

  2)     dla rzeczy podłużnych:                                 12 x 12 x 220 (cm);

  3)     dla rzeczy płaskich:                                      100 x 90 x 10 (cm);

  4)     dla instrumentów muzycznych:                     130 x 70 x 50 (cm).

  2. Wymiary, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

  1)     przenośnych instrumentów muzycznych przewożonych w specjalistycznych futerałach ochronnych;

  2)     złożonych sztalug;

  3)     wózków inwalidzkich;

  4)     wózków dziecięcych;

  5)     rowerów.

  3. Zabrania się przewozu rzeczy w ilościach masowych oraz o wymiarach i właściwościach uniemożliwiający ich bezpieczne umieszczenie i przemieszczenie.

   

  Rozdział 3

  Przewóz innych środków transportu

   

  § 3

   

  Dopuszcza się przewóz w pojazdach oznakowanych odpowiednimi piktogramami:

  1)     wózków inwalidzkich, w tym wyposażonych w silniki elektryczne, pod warunkiem, że:

  a)     wymiary wózka nie przekraczają wymiarów:

  ─    długość całkowita: 120 cm,

  ─    szerokość całkowita: 70 cm,

  ─    wysokość całkowita: 109 cm,

  b)     wózek można obrócić wewnątrz pojazdu, w miejscu wokół własnej osi,

  c)     wózek zostanie prawidłowo ustawiony w wyznaczonym miejscu i unieruchomiony za pomocą hamulca lub blokady oraz zabezpieczony pasem mocującym – jeżeli pojazd jest w niego wyposażony;

  2)     wózków dziecięcych – pod warunkiem, że zostaną unieruchomione za pomocą blokady lub hamulca oraz ustawione równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku jazdy;

  3)     rowerów – pod warunkiem, że zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu i prawidłowo zabezpieczone za pomocą pasów mocujących, z zastrzeżeniem § 5.

   

  § 4

   

  Dopuszcza się przewóz w pojazdach jako bagażu podręcznego:

  1)     składanych hulajnóg, niewyposażonych w silnik – pod warunkiem, że są złożone i przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom;

  2)     urządzeń wspomagających poruszanie się pieszych – w szczególności wrotek, rolek, deskorolek (w tym wyposażonych w silnik), nartorolek, nart – pod warunkiem, że są przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom.

   

  § 5

   

  Zabrania się przewozu w pojazdach:

  1)     rowerów i hulajnóg systemów współdzielonych (tzw. rowerów i hulajnóg miejskich);

  2)     rowerów i hulajnóg wyposażonych w silnik;

  3)     wózków rowerowych;

  4)     skuterów-wózków wyposażonych w silnik;

  5)     dwukołowców (tzw. segway) i jednokołowców (tzw. monocykl) wyposażonych w silnik;

  6)     hulajnóg, których nie można złożyć, z wyłączeniem małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącego dziecku, w sposób nie przeszkadzający innym pasażerom;

  7)     wózków transportowych, z wyłączeniem toreb-wózków zakupowych;

  8)     innych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

   

  Rozdział 4

  Przewóz zwierząt domowych

   

  § 6

   

  Dopuszcza się przewóz w pojazdach, z zastrzeżeniem § 7 i 8:

  1)     psów, pod warunkiem, że:

  a)     pies ma założony kaganiec,

  b)     pies jest trzymany na uwięzi (smyczy) przez pasażera mogącego utrzymać go w miejscu,

  c)     posiada się szczelną torebkę na odchody psa,

  d)     pies jest oznakowany chipem lub tatuażem,

  e)     posiada się aktualne świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, paszport z wpisem o szczepieniu albo identyfikator szczepienia, wydany przez uprawnionego lekarza weterynarii,

  f)      w przypadku psów ras uznawanych za agresywne – posiada się zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;

  2)     kotów i fretek pod warunkiem, że:

  a)     są przewożone w podręcznej klatce transportowej, zabezpieczonej przed ucieczką zwierzęcia,

  b)     posiada się aktualne świadectwa szczepienia ich przeciwko wściekliźnie, paszport z wpisem o szczepieniu albo identyfikator szczepienia, wydany przez uprawnionego lekarza weterynarii;

  3)     małych ssaków domowych, innych niż wymienione wymienione w pkt 1 i 2, oraz małych ptaków domowych, pod warunkiem, że są przewożone w podręcznej klatce transportowej, zabezpieczonej przed ucieczką zwierzęcia, lub innym pojemniku transportowym właściwym dla rodzaju zwierzęcia, niestwarzającym zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów i pojazdu.

   

  § 7

   

  1. Nieagresywne psy ras miniaturowych i małych oraz odpowiadające im miniaturowe i małe mieszańce mogą być przewożone:

  1)     bez kagańca i uwięzi (smyczy) – na rękach pasażerów lub

  2)     bez kagańca – na kolanach pasażerów siedzących.                                                                                                                                                                                                                                                                              2. W razie przewozu psa w podręcznej klatce transportowej, zabezpieczonej przed ucieczką zwierzęcia, § 6 pkt 1 lit a-c nie stosuje się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. W razie przewozu przez osobę niepełnosprawną psa asystującego § 6 pkt 1 lit a-c nie stosuje się pod warunkiem, że:

  1)     pies asystujący zostanie wyposażony w specjalistyczną uprząż właściwą do rodzaju niepełnosprawności pasażera i oznakowaną właściwym napisem;

  2)     pasażer ma certyfikat potwierdzający status psa asystującego.                                                                                                                                                                                                                                                            4. Zwierzęta oraz klatki i pojemniki transportowe ze zwierzętami nie mogą być umieszczane na siedzeniach.

   

  § 8

   

  Zabrania się przewozu w pojazdach zwierząt:

  1)     gospodarskich;

  2)     niebezpiecznych, jadowitych i podlegających ochronie gatunkowej;

  3)     egzotycznych, z wyłączeniem małych ptaków domowych,

  4)     w razie dozwolonego przewozu bez użycia klatki lub pojemnika transportowego – w stadach powyżej dwóch sztuk na jednego pasażera przewożącego zwierzęta.

   

  Rozdział 5

  Porządek i bezpieczeństwo

   

  § 9

   

  1. Pasażer przewożący rower i zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby przewożącej dziecko w wózku dziecięcym jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie uprawnionej i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem. Nieopuszczenie pojazdu jest traktowane jak niedozwolony przewóz rzeczy przekraczającej wymiary określone w § 2 ust. 1.
  2. Pasażer przewożący dziecko w wózku dziecięcym i zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie na wózku inwalidzkim i ustawienia wózka w innym miejscu pojazdu, w którym istnieje możliwość jego ustawienia w sposób określony w § 3 pkt 2, lub opuszczenia pojazdu wraz z wózkiem.
  3. Pasażer zajmujący miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej lub osoby z dzieckiem na ręku jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie uprawnionej.

   

  § 10

   

  W pojazdach i na przystankach zabrania się:

  1)     palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich, papierosów elektronicznych i wyrobów ziołowych;

  2)     spożywania napojów alkoholowych;

  3)     wnoszenia i używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

  4)     zakłócania krzykiem, hałasem, uciążliwymi dźwiękami lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z komunikacji miejskiej;

  5)     gry na instrumentach muzycznych i używania urządzeń nagłaśniających, z wyłączeniem słuchawek;

  6)     żebrania;

  7)     prowadzenia działalności gospodarczej, w tym akwizycji, handlu lub innej działalności zarobkowej, bez zgody zarządcy;

  8)     prowadzenia publicznych zbiórek i rozdawnictwa, bez zgody zarządcy;

  9)     zwoływania i urządzania zgromadzeń, bez zgody zarządcy;

  10)   urządzania gier, o których mowa w ustawie o grach hazardowych;

  11)    umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków, bez zgody zarządcy;

  12)    zanieczyszczania i zaśmiecania;

  13)    rozrzucania ulotek ogłoszeniowych i reklamowych;

  14)    niszczenia, w tym zamalowywania, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku;

  15)    pozostawiania bez opieki bagażu, pakunków oraz innych rzeczy poza miejscami do tego wyznaczonymi;

  16)    pozostawiania zwierząt bez dozoru;

  17)    wnoszenia i przewozu rzeczy o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz wszelkich innych materiałów niebezpiecznych;

  18)    przewozu wszelkiej broni, z wyłączeniem broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odrębnych przepisów;

  19)    wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów;

  20)    wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody materialne lub obrażenia ciała;

  21)    wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych, w szczególności dających powód do zgorszenia.

   

  § 11

   

  W pojazdach ponadto zabrania się:

  1)     spożywania napojów, także innych niż alkoholowe, z wyłączeniem niebarwionej wody niegazowanej przewożonej w zakręcanych butelkach plastikowych lub szczelnych bidonach/kubkach z ustnikiem o pojemności nie większej niż 0,7 l;

  2)     spożywania posiłków, z wyłączeniem pokarmów podawanych małym dzieciom w butelkach ze smoczkiem lub bidonach/kubkach z ustnikiem;

  3)     posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;

  4)     wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych oraz uruchamiania pojazdów;

  5)     nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pojazdu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego;

  6)     wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu i podczas jazdy;

  7)     wsiadania i wysiadania poza przystankami, z wyłączeniem unieruchomienia pojazdu na skutek awarii lub wypadku;

  8)     wsiadania do pojazdu przed podstawieniem na przystanek odjazdowy;

  9)     przebywania w pojeździe po przyjeździe na przystanek końcowy;

  10)    wyrzucania przedmiotów na zewnątrz pojazdów;

  11)    wychylania się z okien pojazdu podczas jazdy;

  12)    umieszczania na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;

  13)    przebywania na dachu, na zderzakach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych pojazdu;

  14)    przewozu rzeczy, w tym także rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich, oraz zwierząt w sposób zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzający możliwość wyrządzenia szkody, przeszkadzający pasażerom lub narażający ich na niewygodę;

  15)    przewozu rzeczy umieszczonych na podłodze pojazdu w przejściu pomiędzy siedzeniami;

  16)    przewozu rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich w pojazdach nieprzystosowanych do ich przewozu i nieoznaczonych odpowiednimi piktogramami;

  17)    siadania na barierkach ochronnych zamontowanych w pojeździe i na elementach łączących człony pojazdu wieloczłonowego;

  18)    przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką, w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie;

  19)    przebywania na przednim pomoście, poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń dla pasażerów, i ograniczania widoczności prowadzącemu pojazd;

  20)    przebywania w przedniej części pojazdu w strefie bezpieczeństwa epidemicznego;

  21)    otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy;

  22)    opierania się o drzwi pojazdu podczas jazdy;

  23)    wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody materialne lub obrażenia ciała.

   

  § 12

   

  1. Pasażer może wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami, z wyłączeniem drzwi prowadzących do kabiny prowadzącego pojazd lub strefy bezpieczeństwa epidemicznego.
  2. Pasażer, który chce skorzystać z przystanku „na żądanie”, obowiązany jest uprzedzić o tym prowadzącego pojazd z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
  3. W pojazdach wyposażonych w odpowiednio oznakowane urządzenia do otwierania drzwi przez pasażera ma on prawo i obowiązek samodzielnie je otwierać.
  4. Podczas wsiadania, przebywania w pojeździe, wysiadania, wchodzenia, przebywania na przystanku i wychodzenia pasażer jest zobowiązany do stosowania się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym.
  5. Podczas ruchu pojazdu pasażer zajmujący miejsce stojące jest obowiązany do trzymania się poręczy lub uchwytu do tego przeznaczonego.

   

  § 13

   

  1. Prowadzący pojazd po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku wcześniejsze zajęcie miejsca w pojeździe, z wyłączeniem sytuacji, gdy prowadzący korzysta z przerwy w pracy wynikającej z odrębnych przepisów lub gdy ruch pojazdów na przystanku jest kierowany przez uprawnioną osobę.
  2. Prowadzący pojazd ma obowiązek dać sygnał odjazdu z przystanku. Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.
  3. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.

   

  Uchwałę na podstawie której przepisy porządkowe zostały uchwalone można znaleźć TUTAJ