Jak przewozić bagaż autobusem i tramwajem? Zobacz FILMY!

Jak przewozić bagaż autobusem i tramwajem?  Zobacz FILMY!

Zasady dotyczące przewozu rzeczy i zwierząt domowych określa Regulamin Przewozów, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 696/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2016.

Przewóz zabranych przez pasażera rzeczy nie podlega opłacie, o ile maksymalne wymiary rzeczy nie przekraczają następujących wielkości:

1) dla rzeczy nieforemnych 90 x 75 x 40 (cm);

2) dla rzeczy podłużnych 12 x 12 x 220 (cm);

3) dla rzeczy płaskich 100 x 90 x 10 (cm);

4) dla instrumentów muzycznych 130 x 70 x 50 (cm).

 

Wskazane wyżej wymiary nie dotyczą rowerów, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, przenośnych instrumentów muzycznych oraz sztalug.

 

Przewóz rzeczy o wymiarach większych niż określone wyżej podlega opłacie dodatkowej.

 

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub uszkodzić albo zanieczyścić pojazd, a także przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;

2) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odrębnych przepisów.


Zgodnie z Regulaminem Przewozów  Pasażer ma obowiązek prawidłowo ustawić, zabezpieczyć i nadzorować w czasie przejazdu przewożone przez siebie rzeczy, w tym wózki dziecięce, rower oraz zwierzęta domowe i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich przewożenia.

Zobacz FILM:

 

Zabrane ze sobą rzeczy, w tym również rower i wózki dziecięce, należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.

Przewóz rowerów możliwy jest tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w miejscu oznakowanym i wyposażonym w zabezpieczenie do przewozu roweru. Pasażer ma obowiązek zabezpieczyć rower.

Pasażerowie są zobowiązani ustawić wózki dziecięce w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przewożonych w nich dzieci i innych pasażerów. Wózki dziecięce muszą być unieruchomione oraz ustawione równolegle i tyłem do kierunku jazdy.

Zobacz FILM:

 

Pasażer z wózkiem dziecięcym, zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się takiej osoby i zajęcia innego bezpiecznego miejsca w pojeździe, w sposób określony powyżej.

Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem ze względu na brak możliwości jego zabezpieczenia w wymagany sposób. Nieopuszczenie pojazdu w opisanej sytuacji będzie traktowane jak naruszenie § 18 ust. 3 Regulaminu Przewozów.

Przewóz rzeczy, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, rowerów i zwierząt domowych niezgodny z zasadami opisanymi w Regulaminie Przewozów jest zabroniony.

Na miejscach przeznaczonych do siedzenia nie wolno umieszczać zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt domowych.

 

Postanowienia Regulaminu o przewozie rzeczy stosuje się odpowiednio do przewozu zwierząt domowych

Zwierzęta domowe uciążliwe dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu itp.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od pasażerów.

Psy mogą być przewożone, jeśli znajdują się na uwięzi i mają nałożony kaganiec.