Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu

 

Zdjęcie z trasy, która przebiegac będzie trasa tramwajowa na Klin DębieckiPrzygotowywana jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (na odcinku od ul. Pamiątkowej do pętli Dębiec) oraz budowy nowej trasy tramwajowej na Klin Dębiecki.

Szczegóły: www.tramwajdebiec.pl

Zakładany przebieg nowej trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (dostępne pod adresem: www.mpu.pl):  od rejonu istniejącej pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956 r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej) do nowej pętli tramwajowo-autobusowej zlokalizowanej w pobliżu os. Dębina, przy ulicach 28 Czerwca 1956r. i Samotnej, gdzie planuje się zaprojektować węzeł przesiadkowy wraz z parkingiem Park&Ride.

Czytaj także: Trasa tramwajowa na Klin Dębiecki. Podpisano umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

Planowane jest wybudowanie torowiska i towarzyszącej mu  infrastruktury technicznej w standardzie odpowiadającym współczesnym technologiom, uwzględniającym m.in. wymagania ochrony klimatu akustycznego (dot. m.in. rozwiązań ograniczających drgania, wibracje i hałas) o łącznej długości około 2,0 km.

Zamówiona została także analiza możliwości przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. (od ul. Pamiątkowej do pętli Dębiec) wraz z dostosowaniem infrastruktury przystankowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Orientacyjna trasa na Klin Debiecki - mapa

 

Na stronie internetowej www.tramwajdebiec.pl umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia.

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 612 000 zł

 

Poniżej zdjęcia z terenów, gdzie planowany jest przebieg trasy tramwajowej na Klin Dębiecki: