Bilet 4+ atrakcyjną ofertą dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Opublikowano: 01/07/2020
Bilet 4+ atrakcyjną ofertą dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci zamieszkałe w Poznaniu oraz w miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z atrakcyjnej cenowo oferty biletu 4+. Bilet na 366 dni kosztuje 120 zł. Kto jest uprawniony?

Bilet specjalny 4+ na 366 dni to oferta dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi pod warunkiem, że rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

W celu uzyskania biletu 4+ opiekun prawny jest zobowiązany:

- złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

- przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Katalog pozostałych dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA:

- dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego;

- skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci;

- legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia;

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- imienne karty elektroniczne wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania  z uprawnienia.

Ważne! Powyższa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego biletu należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

 


Punkty Obsługi Klienta ZTM Poznań
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00


Lokalizacja - adres lub nazwa przystanku transportu publicznego w pobliżu, którego znajduje się punkt


Rejon Poznania


ul. Matejki 59 - siedziba ZTM


Grunwald


ul. Głogowska 15 Dworzec Zachodni


Łazarz


Górczyn - dworzec autobusowy


Górczyn


Ogrody - pętla tramwajowa (punkt znajduje się w budynku przy pl. Waryńskiego 8)


Jeżyce


Rondo Rataje - dworzec autobusowy


Rataje


Rondo Śródka - dworzec autobusowy


Rataje


Os. Sobieskiego - dworzec autobusowy


Piątkowo


Dębiec - pętla tramwajowa


Dębiec


Pl. Wiosny Ludów - CH Kupiec Poznański (wejście od ulicy Strzeleckiej)

 

Centrum


Rondo Kaponiera (poziom -1)


Centrum


Junikowo - dworzec


Junikowo

 

Bilet 4+ wyłącznie na karcie PEKA

Bilet dla dzieci i rodziców z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci jest okresowym biletem specjalnym. To oznacza, że jest zapisywany na karcie PEKA. Bilet obowiązuje na wszystkie strefy A+B+C+D i można go kupić na 366 dni za 120 zł. W trakcie trwania ulgi członkowie rodziny mogą kupić lub przedłużyć  bilet 4+ w każdym Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań

Potwierdzanie uprawnienia do biletu 4+ podczas kontroli biletowej

Potwierdzeniem posiadania ulgi do korzystania z biletu 4+ jest imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu oraz ważnym biletem specjalnym 4+ dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Ulga jest zapisywana  w Punkcie Obsługi Klientów ZTM na ul. Matejki 59 po zweryfikowaniu dokumentów uprawniających do zakupu biletu 4+.

Podstawa prawna do ulgi uprawniającej do zakupu biletów specjalnych dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo lub więcej dzieci:

- Uchwała Rady Miasta Poznania nr XIX/325/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019r.

- Regulamin przewozów - załącznik do Zarządzenia nr 696/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2016r.