Dla Deweloperów

Zasady korzystania z treści udostępnianych przez ZTM w Poznaniu

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze zasady określają sposób korzystania z Portalu deweloperskiego oraz treści w nim zawartych. Celem udostępniania treści jest powszechny i bezpłatny dostęp do nich służący m.in. inspirowaniu i umożliwieniu podmiotom zainteresowanym tworzenia oprogramowania na potrzeby użytkowników publicznego transportu zbiorowego oraz promowaniu Miasta Poznań.

II. Definicje

ZTM - Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

Portal ZTM - Prowadzony przez ZTM portal on-line o charakterze otwartym, w ramach której udostępniane są informacje oraz usługi w zakresie zadań statutowych

Portal deweloperski – zasób przygotowany przez ZTM na potrzeby udostępniania danych podmiotom zainteresowanym

Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej wykorzystujące, udostępniane przez ZTM na Portalu developerskim dane na potrzeby własne lub oferujące alternatywny dostęp do informacji poprzez aplikacje i/lub serwisy zewnętrzne

Użytkownik PEKA - podmiot, który posiada indywidualne konto oraz kartę PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna)

Użytkownik końcowy - osoba korzystająca z informacji przetworzonych lub udostępnianych przez Użytkownika 

III. Zasady udostępniania

Treści udostępniane są bezwnioskowo i bezpłatnie, na zasadach powszechnego dostępu i stanowią źródło informacji.

Warunkami ponownego wykorzystania są:
1. poinformowanie o źródle pozyskania informacji,
2. poinformowanie o ostatniej aktualizacji danych,
3. poinformowanie o przetworzeniu pozyskanych danych.

IV. Zasady korzystania z Portalu deweloperskiego

ZTM dołoży wszelkich starań, aby treści dostępne dla Użytkowników korzystających z Portalu deweloperskiego odpowiadały funkcjonalności serwisu ZTM oraz posiadały najbardziej aktualne dane. Pełna dokumentacja udostępnianych treści w postaci pliku pdf, zawierająca zasoby i wchodzące w ich skład definicje, dostępne będą w zakładce dokumentacja

V. Zakres wykorzystania Portalu deweloperskiego

Portal deweloperski jest otwartym sposobem komunikacji zewnętrznych podmiotów z zasobami ZTM. Udostępniane treści mogą stanowić podstawę do prowadzenia badań oraz tworzenia oprogramowania mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z transportu publicznego oraz Miasta Poznania i ZTM.

Dostęp do Portalu deweloperskiego udostępniane w nim treści nie mogą służyć naruszaniu praw ZTM oraz osób trzecich, w szczególności nie może:
- naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd a w szczególności nie może używać logo Miasta Poznania i ZTM,
- służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika końcowego,

ZTM kategorycznie zakazuje rozpowszechniania oprogramowania, które w jakikolwiek sposób komunikuje się z Użytkownika PEKA, bądź uzależnione jest od wykorzystania loginu i hasła Użytkowników PEKA,

Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich  spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli i udostępnili oprogramowanie jak również Użytkowników końcowych posługujących się utworzonym i udostępnionym oprogramowaniem.

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przetwarzania treści, w tym prezentowanych informacji niezgodnych z danymi, leży po stronie Użytkownika.

ZTM w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystanie informacji.

VI. Zmiany zasad

ZTM zastrzega sobie prawo do rozwijania, modyfikacji lub zmiany formatu udostępniania plików bez konieczności uprzedniego informowania o zmianach.

VII. Postanowienia końcowe

Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z ZTM możliwy jest poprzez formularz kontaktowy ZTM, dostępny na stronie internetowej ZTM.

W uzasadnionych przypadkach związanych z naruszeniem zasad korzystania z treści udostępnianych przez ZTM lub problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem Portalu deweloperskiego jak również jego bezpieczeństwem, czy działań na szkodę ZTM i Użytkowników końcowych Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do blokady części lub wszystkich danych dostępowych, programów i  systemów z nich korzystających.

ZTM zastrzega sobie prawo do wycofania się z udostępniania treści na zasadach powszechnego dostępu, jeżeli dalsze obowiązywanie zasad nie leży w interesie publicznym lub może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego.