Korekta układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Jest dofinansowanie!

Opublikowano: 02/01/2018
Korekta układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Jest dofinansowanie!

Przedstawiciele Miasta Poznania parafowali kolejną umowę, dzięki której sfinansowany zostanie układ komunikacyjny wokół ronda Rataje. Łącznie Poznań uzyskał ponad 216 mln złotych - informuje portal poznan.pl.

W lipcu Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”. Realizacja projektu obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz zakup 15 nowych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami. Wartość całości projektu to ok 154 mln zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie prawie 107 mln zł. Zarówno te pieniądze, jak i dofinansowanie tramwaju na Naramowice, pochodzą ze środków unijnych.

- Jest to znaczący i podsumowujący etap w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje.  To szósta umowa w obszarze transportu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - mówi Grzegorz Kamiński, pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich.

W ramach "korekty funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje"  przebudowana oraz budowana będzie infrastruktura torowo-sieciowa z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego. Projekt przewiduje również prace remontowo-budowlane w obrębie obiektu Dworca Autobusowego Rondo Rataje, w tym m. in.: remont nawierzchni placu manewrowego, remont platform przystankowych dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowanie monitoringu oraz zastosowanie dodatkowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, jak głosowe przywoływanie odjazdów i automatyka drzwi wejściowych do dworca.

Integrację w ramach węzła zapewnią wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe, zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Poprawa warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego osiągnięta ma zostać m. in. poprzez nadanie priorytetu dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększona zostanie łączna liczba pasów na wylotach z ronda. Powstaną m. in. dwa pasy do skrętu w lewo z ulicy Jana Pawła II w ul. Krzywoustego, co pozwoli na przyznanie dłuższego światła zielonego pojazdom wyjeżdżającym z Poznania, jadącym od mostu Królowej Jadwigi.

Utworzony zostanie korytarz komunikacyjny dla publicznego transportu zbiorowego w ciągu ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II i Zamenhofa wraz z uzupełnieniem brakujących przystanków na zjazdach z ronda. Wszystkie będą skonstruowane tak, aby obsługiwać jednocześnie dwa pojazdy.

Wybudowane zostaną dodatkowe buspasy na rondzie dla autobusów poruszających się w ruchu okrężnym oraz dla tych jadących w kierunku ul. Piłsudskiego bez ograniczania ilości pasów dla samochodów.

Wdrożony będzie efektywny układ faz sterowania właściwego dla skrzyżowania z wyspą centralną, czyli ITS.

Oprócz transportu publicznego, priorytetem na rondzie będą również piesi - wprowadzona będzie bardziej przyjazna dla nich sygnalizacja świetlna. Ruch pieszy i rowerowy zostanie rozdzielony. Wybudowane będą nowe ścieżki dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride. Na przystankach wokół ronda zainstalowanych będzie 13 tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Rejon ronda Rataje to jeden z najbardziej istotnych węzłów systemu publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu. Jest to bardzo ważne skrzyżowanie z punktu widzenia ruchu drogowego, w obrębie którego dokonywane są przesiadki pomiędzy autobusami (linie miejskie i aglomeracyjne), a tramwajami. Zakłada się wzrost liczby osób korzystających z tego węzła do ok. 8,5 mln rocznie oraz zwiększenie liczby przewozów publicznym transportem zbiorowym. Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność wprowadzenia usprawnień w organizacji ruchu na rondzie i w jego najbliższym otoczeniu.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z zakupem taboru przyczyni się do usprawnienia i rozwoju systemu transportowego oraz stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. Możliwe będą przesiadki „drzwi w drzwi”. Tym samym zwiększona zostanie rola transportu publicznego w rejonie ronda Rataje. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na jesień 2020 roku.

Projekt jest zgodny m.in. z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, strategią EUROPA 2020, Strategią Rozwoju Transportu do roku 2020, Strategią ZIT oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania.

 

Źródło: Urząd Miasta Poznania