Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych - nr sprawy ZTM.EZ.3310.10.2021

Opublikowano: 02/12/2021

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

Ogłoszenie o zamówieniu - nr 2021/BZP 00296432/01 - z dnia 2.12.2021r.

Ogłoszenie miniportal

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do OPZ - mapa miasta Poznania

Załącznik nr 1 b do OPZ - Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Poznania

Załącznik nr 1 c do OPZ - Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie miast/gmin

Załącznik nr 1 d  1. do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 d 2. do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 d 3. do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 d 4. do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 d 5 do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 d 6 do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik nr 1 d 7 do OPZ - wzór sprawozdania

Załącznik 1 e do OPZ - wykaz linii komunikacyjnych

Załącznik 1 f do OPZ - wzór protokołów odbioru sprawozdań

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 125 ust. 1

Załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ- Karta informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert - 15 grudnia 2021 r.

Unieważnienie postępowania - 16 grudnia 2021 r.