ZTM.EZ.3310.7.2017

Opublikowano: 28/04/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę 50 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji ogłoszenia w BZP - 28.04.2017r.

SIWZ - 28.04.2017

Załącznik nr 1  do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 6a do SWIZ - wzory protokołów

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ - wzór karty

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 11.00

Informacja z otwarcia ofert - 08.05.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.05.2017