Dostawa sprzętu komputerowego oraz zabezpieczenia sieci na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu - nr sprawy ZTM.EZ.3310.9.2021

Opublikowano: 10/11/2021

Dostawa sprzętu komputerowego oraz zabezpieczenia sieci na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - nr 2021/BZP 00265881/01 z dnia 10.11.2021

Ogłoszenie miniportal

SWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór umowy w sprawie zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik -Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  - art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2021 r godzina 10.00

 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert - 19 listopada 2021 r.

Unieważnienie postępowania w cz. I, II, III - 23 listopada 2021 r.

Informacja o wyniku postępowania w części IV  - 29 listopada 2021 r.