Opracowanie szczegółowej koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy Dworca Autobusowego Rataje oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji ZTM.EZ.3310.10.2020 09.09.2020

Opublikowano: 09/09/2020

Opracowanie szczegółowej koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy Dworca Autobusowego Rataje oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

 

SIWZ

ogłoszenie BZP

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 7 – Wykaz usług

Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 10 - Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa obecnego stanu Dworca Rataje

Identyfikator postępowania

Klucz publiczny

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert upływa dnia 21 października 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2020 r. o godz. 11:0

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania - 24.11.2020 r.