Przedłużenie wsparcia producenta sprzętu teleinformatycznego dla systemu MetroCluster i Backup Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych - ZTM.EZ.3310.1.2022

Opublikowano: 28/01/2022

"Przedłużenie wsparcia producenta sprzętu teleinformatycznego dla systemu MetroCluster i Backup Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych"

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie miniPortal

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia art. 125 ust 1

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia dot. elektromobilności

Załącznik nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych – RODO

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Ogłoszenie miniPortal

Załącznik nr 1 do SWZ - Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Zmodyfikowany Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Zmodyfikowany formularz ofertowy

Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2022 r.o godz. 10.00

Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2022 r.o godz. 10.00

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty