ZTM/EZ/3310/2/2017

Opublikowano: 02/06/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, poprzez rozszerzenie obecnie wykorzystywanego przez MPK Poznań oraz ZTM Poznań, Systemu ITS (Intelligent Transport Systems) Poznań." o wartości nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 2 do wzoru umowy - protokoł odbioru końcowego

Załącznik nr 3 do wzoru umowy - protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym: 19 czerwca 2017 roku godz.11.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.06.2017r.

Modyfikacja SIWZ - 13.06.2017r.

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 8 do SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 9 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania - 14.06.2017r.

Odpowiedź na pytanie - 16.06.2017r.

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 29.06.2017r.