Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych zgodnie z Umową oraz OPZ - ZTM.EZ.3310.15.2020

Opublikowano: 14/10/2020

"Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych zgodnie z Umowa oraz OPZ" - nr. sprawy ZTM.EZ.3310.15.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Projektu Umowy - Warunki świadczenia usług serwisu technicznego ITS (SLA)

Załącznik nr 3 do Projektu Umowy - Raport miesięczny

Załącznik nr 4 do Projektu Umowy - Zestawienie Tablic Informacji Pasażerskiej

Załącznik nr 7 do Projektu Umowy - Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami zdolymi do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Instrukcja Użytkownika Systemu MiniPortal ePuap

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona dnia 23.10.2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia 22 października 2020 r. o godzinie 11.00

Informacja o unieważnieniu postępowania - 28.10.2020