ZTM.EZ.3310.11.2018

Opublikowano: 31/07/2018

"Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec") oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - OPZ

Załącznik nr 5 a do OPZ

Załącznik nr 6 - Umowa

Załącznik do Umowy - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Wykaz osób

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie innego podmiotu

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Termin składania ofert: 09.08.2018 r. godz.: 11:00

Pytania i odpowiedzi nr 1 - 02.08.2018 r.

Pytania i odpowiedzi nr 2 - 03.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 09.08.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.09.2018 r.