ZTM.EZ.3310.8.2018

Opublikowano: 10/05/2018

Wykonanie koncepcji technicznej dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec") oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - OPZ

Załącznik nr 5a do OPZ

Załącznik nr 6 - Umowa

Załącznik do Umowy - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

Załącznik nr 8 - Wykaz osób

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie innego podmiotu

Pytania i odpowiedzi - 15.05.2018 r.

Termin składania ofert: 18.05.2018 r. godz.: 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 18.05.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - 23.05.2018 r.