ZTM.EZ.3310.1.2018

Opublikowano: 23/02/2018

Usługa prowadzenia kontroli parametrów funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski (PRM)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 a - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - OPZ

Załącznik nr 6 - Umowa

Załącznik do Umowy - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Wzór raportu kontrolnego

Pytania i odpowiedzi nr 1

Termin składania ofert: 05.03.2018 r. godz.: 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 06.03.2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 28.03.2018r.