ZTM.EZ.3310.13.2018

Opublikowano: 24/08/2018

Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o ochronie danych osobowych

Termin składania ofert w postępowaniu upływa dnia 4 września  2018r. o godzinie 11:00

Informacja z otwarcia ofert  - art.86 ust. 5 ustawy Pzp - 4 września 2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV - 7 września 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III zamówienia - 17 września 2018 r.

Punktacja ofert - 17 września 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częścfi II zamówienia - 20 września 2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia - 21 września 2018r.