ZTM.EZ.3310.2.2019

Opublikowano: 09/01/2019

Wykonanie prac utrzymaniowo - serwisowych systemu ITS Poznań

Opublikowane ogłoszenie - 09.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 16.01.2019 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 1 a do Umowy - Czynności utrzymaniowo - serwisowe w zakresie infrastruktury ITS 2019-2021

Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół odbioru prac utrzymaniowych

Załącznik do Umowy - Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. godz.: 11:00  31.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - 01.02.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 13.02.2019 r.