ZTM.EZ.3310.5.2019

Opublikowano: 25/02/2019

Usługa prowadzenia kontroli parametrów funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski (PRM)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 a - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - OPZ

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wzór raportu kontrolnego

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Termin składania ofert: 06.03.2019 r. godz.: 11:00

Informacja z otwarcia ofert 08.03.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.04.2019r.