ZTM.EZ.3310.6.2018

Opublikowano: 24/04/2018

Dostawa 80 000  kart elektronicznych niespersonalizowanych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr1 - Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy- 30 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o dot. przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 a - Wzory protokołów

Załącznik do Umowy - Fakultatywne oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do OPZ - wizerunek karty dla wolumenu 70 000

Załącznik nr 1b do OPZ - wizerunek karty dla wolumenu 2 500

Załącznik nr 1c do OPZ - wizerunek karty dla wolumenu 2 500

Załącznik nr 1d do OPZ - wizerunek karty dla wolumenu 2 500

Załącznik nr 1e do OPZ - wizerunek karty dla wolumenu 2 500

Termin składania ofert: 04.05.2018 r. godz.: 11:00

Odpowiedź na pytanie wraz ze zmianą SIWZ - 30 kwietnia 2018r.

Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - 4 maja 2018r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 15.05.2018r.