ZTM.EZ.3310.7.2020

Opublikowano: 24/06/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej platform przystankowych, placu postojowego oraz miejsca pod punkt socjalny na terenie miasta Poznania.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zalącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część 1

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część 2

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 7 do SIWZ  - Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamowienia

Załącznik nr 9 - Projekt umowy wraz z załącznikami

Załącznikiem nr 1 do Projektu umowy jest SIWZ

Załącznik nr 2 do Projektu umowy - Protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznikiem nr 3 do Projektu umowy jest oferta Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Projektu umowy - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu

Załącznik nr 10 - Karta informacyjna o przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM

Identyfikator zamówienia

Klub publiczny

Termin składania ofert upływa dnia 8 lipca 2020 r. o godzinie 11.00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Informacji - punktacja oferty