ZTM.EZ.3310.9.2020

Opublikowano: 02/07/2020

DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego

Załącznik nr 7 - Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM

Załącznik nr 8 – Instrukcja Użytkownika Systemu MiniPortal ePUAP

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2020 r. o godzinie 10.00.

09.07.2020 r.

Zamawiający, informuje, że wydłużeniu ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2020 r. o godzinie 10.00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 16.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - 05.08.2020 r.

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II i IV oraz unieważnieniu postępowania dla części II i IV - 20.08.2020 r.