Dostawa sprzetu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu - ZTM.EZ.3310.17.2020

Opublikowano: 04/11/2020

Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zalącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

Załacznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Projektu Umowy - Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 8 - Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM

Klucz publiczny i identyfikator zamówienia

Odpowiedzi na zadanie pytania  09.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania: 10.11.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania 12.11.2020r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi 12.11.2020 r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi edytowalny 12.11.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.11.2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2020 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2020 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2020 r. o godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert 18.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - 27.11.2020 r.