ZTM.EZ.3310.15.2019

Opublikowano: 16/10/2019

Dostawa, konfiguracja i wdrożenie Systemu Silnego Uwierzytelnienia na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.10.2019 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - Umowa o poufności

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM,

Termin składania ofert upływa dnia 24 października o godzinie 11.00

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 2019 r. o godzinie 11.00

 UWAGA! Dodano załącznik do umowy - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego - 22.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ - 22.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29 października 2019 r. - zamieszczona 30 października 2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 5 listopada 2019 r.