ZTM.EZ.3310.5.2018

Opublikowano: 29/06/2018

Usługa wykonania prac utrzymaniowo - serwisowych systemu ITS Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 9.07.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 10.07.2018r.

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 - Wykaz usług;

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji zamówienia;

Załącznik nr 6 po zmianie  z dnia 9.07.2018r.

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy;

Załącznik nr 1a do Umowy - Czynności utrzymaniowe;

Załącznik nr 1b do Umowy - Wykaz urządzeń systemu ITS;

Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół odbioru prac utrzymaniowych;

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia;

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Termin składania ofert  upływa dnia 9.07,2018r. o godz. 11.00

Termin składania ofert  upływa dnia 11.07,2018r. o godz. 11.00

Pytania i odpowiedzi - 05.07.2018

Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SIWZ - 9.07.2018 r.

Zmiana SIWZ -10.07.2018r.

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2018r. o godz. 11.00

 Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2018r. o godz. 11.00

Informacja z otwarcia ofert - 13.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2 sierpnia 2018r.