ZTM.EZ.3310.9.2017

Opublikowano: 29/06/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego VoIP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert - 14.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w BZP dnia 29.06.2017r.

Unieważnienie postępowania w części II - 19.07.2017

Unieważnienie postępowania w części I - 28.07.2017

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4  - Oświadczenie Wykonawcy o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Projekt Umowy do Cześci I i II postępowania

Załącznik nr 7 - Projekt umowy do Części III postępowania

Załącznik do projektu umowy - Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 10 - Oswiadczenie Wykonawcy

Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2017 r. o godzinie 11.00

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ - 4 lipca 2017 r.

Modyfikacja SIWZ - Zmiana terminu skladania ofert na 14.07.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 6 lipca 2017r.

Odpowiedzi na pytania - 7 lipca 2017 roku

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9 sierpnia 2017 r.

Punktacja oferty złożonej w postępowaniu