Bagaż, rower, hulajnoga, wózek inwalidzki: co możemy przewozić ze sobą podczas podróży autobusem lub tramwajem

Bagaż, rower, hulajnoga, wózek inwalidzki: co możemy przewozić ze sobą podczas podróży autobusem lub tramwajem

Zasady dotyczące przewozu rzeczy i zwierząt domowych określają Przepisy Porządkowe obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku. Przepisy stanowią załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXIX/685/VIII z dnia 8.12.2020 r.

Co i kiedy możemy przewozić:

Przewóz zabranych przez pasażera rzeczy nie podlega opłacie, o ile maksymalne wymiary rzeczy nie przekraczają następujących wielkości:

1)     dla rzeczy nieforemnych:                             90 x 75 x 40 (cm);

2)     dla rzeczy podłużnych:                                 12 x 12 x 220 (cm);

3)     dla rzeczy płaskich:                                      100 x 90 x 10 (cm);

4)     dla instrumentów muzycznych:                     130 x 70 x 50 (cm).

Wymiary, o których mowa nie dotyczą: przenośnych instrumentów muzycznych przewożonych w specjalistycznych futerałach ochronnych, złożonych sztalug, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz rowerów (przewóz rowerów szczegółowo opisują dodatkowe przepisy).

W pojazdach dopuszczony jest przewód następujących przedmiotów oznakowanych odpowiednimi piktogramami:

Wózków inwalidzkich: w tym wyposażonych w silniki elektryczne, pod warunkiem, że wózek:

-   nie przekracza wymiarów (długość całkowita: 120 cm,  szerokość całkowita: 70 cm, wysokość całkowita: 109 cm).

- można obrócić wewnątrz pojazdu, w miejscu wokół własnej osi. –

- będzie prawidłowo ustawiony w wyznaczonym miejscu i unieruchomiony za pomocą hamulca lub blokady oraz zabezpieczony pasem mocującym – jeżeli pojazd jest w niego wyposażony.

Wózków dziecięcych – pod warunkiem, że zostaną unieruchomione za pomocą blokady lub hamulca oraz ustawione równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku jazdy.

Rowerów – pod warunkiem, że zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu i prawidłowo zabezpieczone za pomocą pasów mocujących.

Zabronione jest natomiast przewożenie: rowerów i hulajnóg systemów współdzielonych (tzw. rowerów i hulajnóg miejskich), rowerów i hulajnóg wyposażonych w silnik, wózków rowerowych, skuterów-wózków wyposażonych w silnik, dwukołowców (tzw. segway) i jednokołowców (tzw. monocykl) wyposażonych w silnik, hulajnóg, których nie można złożyć, z wyłączeniem małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącego dziecku, w sposób nie przeszkadzający innym pasażerom, wózków transportowych, z wyłączeniem toreb-wózków zakupowych oraz innych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dopuszcza się przewóz w pojazdach jako bagażu podręcznego:

składanych hulajnóg, niewyposażonych w silnik – pod warunkiem, że są złożone i przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom;

urządzeń wspomagających poruszanie się pieszych – w szczególności wrotek, rolek, deskorolek (w tym wyposażonych w silnik), nartorolek, nart – pod warunkiem, że są przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom.

Zabrania się przewozu rzeczy w ilościach masowych oraz o wymiarach i właściwościach uniemożliwiający ich bezpieczne umieszczenie i przemieszczenie.

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub uszkodzić albo zanieczyścić pojazd, a także przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;

2) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na podstawie odrębnych przepisów.


Zgodnie z Przepisami porządkowymi Pasażer ma obowiązek prawidłowo ustawić, zabezpieczyć i nadzorować w czasie przejazdu przewożone przez siebie rzeczy, w tym wózki dziecięce, rower oraz zwierzęta domowe Zabrane ze sobą rzeczy, w tym również rower i wózki dziecięce, należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.

Przewóz rowerów możliwy jest tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w miejscu oznakowanym i wyposażonym w zabezpieczenie do przewozu roweru. Pasażer ma obowiązek zabezpieczyć rower.

Pasażer przewożący rower i zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby przewożącej dziecko w wózku dziecięcym jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie uprawnionej i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem.

Pasażer przewożący dziecko w wózku dziecięcym i zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie na wózku inwalidzkim i ustawienia wózka w innym miejscu pojazdu, w którym istnieje możliwość jego ustawienia w sposób określony przepisami , lub opuszczenia pojazdu wraz z wózkiem.

Pasażer zajmujący miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej lub osoby z dzieckiem na ręku jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie uprawnionej.

Przewóz rzeczy, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, rowerów i zwierząt domowych niezgodny z zasadami opisanymi w Przepisach porządkowych jest zabroniony.

Na miejscach przeznaczonych do siedzenia nie wolno umieszczać zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt domowych.

Szczegółowe informacje na temat Regulaminu przywozów i Przepisów porządkowych można znaleźć  TUTAJ