Ochrona Środowiska

System Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2015 stosowany w Zarządzie Transportu Miejskiego w  Poznaniu

ISO 14001 to międzynarodowy rozpoznawalny standard systemu zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 odzwierciedla regularny nadzór nad działaniami mającymi wpływ na środowisko. Do takich działań możemy zaliczyć zużywanie zasobów naturalnych, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz zużycie energii. W skrócie jest to konsekwentne wdrażanie wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko a także przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 jest wzorowany na Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 9001, a model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia.

W 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu podjął decyzję o wdrożeniu w swojej jednostce zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Wdrożenie systemu ma na celu osiągnięcie większego zadowolenia klientów oraz poprawy efektów działalności związanej z dbaniem o środowisko naturalne. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu realizuje w imieniu Miasta Poznania zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym za główny cel działalności wyznaczamy sobie ciągłe doskonalenie oraz rozwój transportu miejskiego będący zgodny z Polityką Mobilności Transportowej Miasta. W swoich działaniach dążymy do uatrakcyjnienia oferty transportu publicznego poprzez rzetelną obsługę klienta, chcąc dostarczyć usługi o najwyższych możliwych standardach, nie zapominając przy tym jednocześnie o środowisku i jego ochronie.

Zintegrowany System Zarządzania odnosi się do działalności wszystkich komórek organizacyjnych oraz dotyczy wszystkich aspektów naszej działalności. W oparciu o system uzyskujemy pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, podnoszeniu jakości pracy oraz świadczonych usług, a także na eliminację sytuacji niepożądanych (np. awarie, zanieczyszczenie środowiska itp.). Integracja systemów zarządzania przynosi korzyści we wszystkich aspektach działalności jednostki.

Wdrożony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu system w kwietniu 2021 roku został poddany procesowi certyfikacji przez uprawnioną akredytowaną jednostkę zewnętrzną w celu potwierdzenia, że działamy zgodnie z wymogami ww. norm. Audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  dokonali sprawdzenia wdrożonego w ZTM Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pierwsza część audytu, polegała na sprawdzeniu dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z normami. Kolejny etap polegał na przeprowadzeniu w jednostce dwudniowego audytu.

Po zakończeniu wszelkich prac weryfikacyjnych Zarząd Transportu Miejskiego uzyskał certyfikaty spełnienia wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Polityka systemu zarządzania Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, realizując w imieniu Miasta Poznania zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, dąży do osiągnięcia pełnego zaufania i zadowolenia pasażerów komunikacji miejskiej, mając za cel ciągłe doskonalenie oraz rozwój transportu miejskiego na terenie Miasta Poznaniu oraz aglomeracji poznańskiej.

W pracy codziennej poszukujemy rozwiązań przyczyniających się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju transportu oraz założeń Zintegrowanej Polityki Transportowej Miasta Poznania.

Jesteśmy wrażliwi na zgłaszane przez klientów sygnały i pomysły usprawniające transport publiczny. Kierujemy się racjonalnym i efektywnym zarządzaniem, zarówno powierzoną, jak i nadzorowaną przez jednostkę infrastrukturą transportu publicznego.

Wykorzystujemy i rozwijamy posiadane narzędzia i wdrożone rozwiązania, chcąc dostarczyć usługi o najwyższych standardach.

Swoje zadania realizujemy zgodnie z prawem, zwracając szczególną uwagę na gospodarne, oszczędne i celowe zarządzanie powierzonymi środkami publicznymi.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz potencjalnym zagrożeniom dla środowiska.

Zarząd Transportu Miejskiego realizuje swoje zadania poprzez:
- podnoszenie jakości świadczonych usług i obsługi klienta oraz bieżące przeciwdziałanie sytuacjom mogącym skutkować spadkiem zadowolenia pasażerów z usług publicznego transportu zbiorowego,
- efektywne planowanie remontów, modernizacji i inwestycji w infrastrukturę transportową oraz zarządzanie parkingami systemu Parkuj i Jedź (ParkaRide),
- prognozowanie i optymalne modelowanie rozwiązań dotyczących transportu zbiorowego oraz prowadzenie kontroli jakości i efektywności świadczonych przez Operatorów usług przewozowych,
- poszukiwanie inteligentnych rozwiązań transportowych i nowych technologii (loT) w celu rozwoju systemu transportu zbiorowego i systemu PEKA,
- racjonalną i odpowiedzialną gospodarkę zasobami naturalnymi i odpadami,
- zapewnienie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, stosując zasady bezpieczeństwa informacji, szczególnie w zakresie danych osobowych i systemów informatycznych jednostki,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym wymagań prawa ochrony środowiska oraz wymagań wynikających z umów,
- zapewnienie zasobów niezbędnych do utrzymywania i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ZTM,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizacja Polityki Systemu Zarządzania oparta jest na świadomości, że jakość świadczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu usług jest udziałem wszystkich pracowników jednostki.  

Wykaz znaczących aspektów środowiskowych

Według definicji zawartej w normie ISO 14001 „aspektem środowiskowym jest element działań organizacji lub jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem”.

Każda organizacja ma pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko, a co za tym idzie jesteśmy w stanie jasno określić aspekty środowiskowe i dodatkowo sklasyfikować je wg ich znaczenia dla środowiska na: znaczące, przeciętne lub mniej znaczące. Pamiętając o tym, że aspekty środowiskowe mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na środowisko Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zidentyfikował oraz ocenił aspekty środowiskowe wynikające z działalności jednostki.

Spośród zidentyfikowanych aspektów środowiskowych jednostki wyłoniono te, które w sposób znaczący mają wpływ na środowisko.

Lp.

Aspekt środowiskowy

Obszar występowania

Warunki

Wpływ na środowisko

Aspekt bezpośredni/pośredni

Wytwarzanie odpadów

1.

Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane przez ZTM

Pomieszczenia biurowe

Normalne

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód gruntowych

Bezpośredni

2.

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez  ZTM

Pomieszczenia biurowe

Normalne

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód gruntowych

Bezpośredni

3.

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez wykonawców/usługodawców zewnętrznych

Pomieszczenia biurowe i prace utrzymaniowe / inwestycyjne na terenie Miasta Poznania

Normalne

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód gruntowych

Pośredni

4.

Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane przez wykonawców/usługodawców zewnętrznych w tym odpady biodegradowalne

Pomieszczenia biurowe i prace utrzymaniowe / inwestycyjne na terenie Miasta Poznania

Normalne

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód gruntowych

Pośredni

Emisje do powietrza

5.

Emisja pyłów PM 10, PM 2,5, B(a)P, itp. związana z transportem publicznym

Ulice Miasta Poznania

Normalne

 

Zanieczyszczenie powietrza

Pośredni

Hałas

6.

Hałas i szumy komunikacyjne generowane przez transport publiczny

Ulice Miasta Poznania

Normalne

Negatywny wpływ na klimat akustyczny środowiska

Pośredni

7.

Ochrona bioróżnorodności, utrzymanie zieleni w mieście

Zieleń towarzysząca infrastrukturze

Normalne

Ochrona roślinności i bioróżnorodności, ochrona klimatu

Bezpośredni/pośredni

Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami Prezydenta Miasta Poznania, w trosce o środowisko, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu dołącza do swoich umów z wykonawcami następujący zapis:

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych i zobowiązuje się do uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przy realizacji przedmiotu umowy.

Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie:
- obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy (zleceniobiorcy itp.),
- uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia.

Powyższy zapis – zgodnie z ustaleniami – można poszerzyć w zależności od potrzeb umowy.

Źródło: Księga System Zarządzania Urzędu Miasta Poznania, niektórych miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, wydanie 19 z dnia 15 marca 2018 r.​

Badanie satysfakcji klienta

Oceń nas. Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceny jakości świadczonych usług przez ZTM Poznań (prosimy wybrać „Miejska Jednostka Organizacyjna", a następnie "Zarząd Transportu Miejskiego").

Certyfikaty (po kliknięciu można pobrać je w wersji PDF):

certfikat 9 jpg

certfikat 10 jpg