ZTM.EZ.3310.5.2017

Opublikowano: 17/03/2017

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w roku 2017

17 marzec 2017 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w roku 2017" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu - 17.03.2017

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynalezności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług;

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz cenowy;

Załacznik nr 7 do SIWZ - Postanowienia Ogólne Umowy;

Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

Załączniki do OPZ - wzory druków poz. 1-12;

Załączniki do OPZ - Wzory druków poz. 13-35;

Termin składania ofert mija 27.03.2017r., o godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 28.03.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.04.2017r.