Pytania i odpowiedzi

zdjecie ilustruje pakiet trzymanych w dloni kart PEKA imiennych oraz na okaziciela

Karta PEKA

Czym się różni imienna karta PEKA od karty PEKA na okaziciela?

Imienna karta PEKA jest przypisana do właściciela i daje większe możliwości. Można na niej zapisać bilet okresowy i korzystać z tPortmonetki (taryfy przystankowej). Karta PEKA na okaziciela służy wyłącznie opłacania przejazdów z tPortmonetki.

Czy można równocześnie posiadać dwie różne karty - np. imienną kartę PEKA i aktywowaną w systemie PEKA Elektroniczną Legitymację Studencką?

Nie. W danym czasie można korzystać wyłącznie z jednej karty w systemie PEKA. Do użytkownika należy wybór, z jakiej karty będzie korzystał.

W jaki sposób poprawnie użytkować kartę PEKA? 

Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać, itp.). Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. Kartę należy przechowywać i używać z zachowaniem należytej staranności. Stosowanie się do powyższych wskazówek jest bardzo ważne. Brak właściwego posługiwania się kartą może spowodować wadliwość jej działania. 

Posługiwanie się kartą PEKA bez zachowania należytej staranności, a w szczególności przypadki zdarcia folii z karty, pęknięcia, wygięcia karty bądź inne uszkodzenia mechaniczne, w przypadku reklamacji zostaną zakwalifikowane jako uszkodzenia karty z winy użytkownika. W konsekwencji skutkować to będzie negatywnym rozpatrzeniem reklamacji i pobraniem opłaty manipulacyjnej za wydanie duplikatu karty. 

W jaki sposób i od kiedy można logować się na swoje konto w systemie PEKA?

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o wydanie imiennej karty PEKA przez Internet, niezbędne jest posiadanie swojego konta e-mail. Po zarejestrowaniu się w systemie PEKA i złożeniu wniosku przez konto użytkownika PEKA, na nasz e-mail otrzymamy tzw. link aktywacyjny. Jego kliknięcie oznacza, że nasz wniosek został przyjęty do realizacji. Oznacza to również uzyskanie dostępu do indywidualnego konta użytkownika na stronie www.peka.poznan.pl. Podczas rejestracji wybieramy hasło, które wraz z podanym adresem e-mail stanowią dane potrzebne do zalogowania się. Hasło można dowolnie i w każdej chwili zmieniać.

Jeżeli składamy wniosek o wydanie karty PEKA w wersji papierowej w Punkcie Obsługi  Klienta ZTM Poznań, logowanie będzie możliwe dopiero po jej odebraniu.

Możemy wówczas utworzyć swoje konto na stronie www.peka.poznan.pl w następujący sposób:
- jeśli we wniosku papierowym podaliśmy swój adres e-mail, przy pierwszym logowaniu podajemy ten adres e-mail, a jako hasło wpisujemy numer PESEL,
- jeśli we wniosku papierowym nie podaliśmy swojego adresu e-mail, przy pierwszym logowaniu podajemy UID naszej karty PEKA – czyli 10-cyfrowy numer  znajdujący się na jej rewersie, a jako hasło wpisujemy numer PESEL.

Hasło można dowolnie i w każdej chwili zmieniać.

W przypadku karty na okaziciela, w momencie jej odbioru otrzymujemy informację z danymi niezbędnymi do zalogowania na koncie użytkownika PEKA

Co zrobić jeśli zapomnieliśmy odebrać imienną kartę PEKA? 

We wniosku składanym na wydanie imiennej karty PEKA wymagane jest zaznaczenie (jeśli korzystamy z internetowej możliwości złożenia wniosku) wybranego Punktu Obsługi Klienta. Przy składaniu wniosku osobiście, wystarczy powiedzieć o tym pracownikowi ZTM. Standardowo imienna karta PEKA jest gotowa do odbioru po 10 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Odbiór karty PEKA jest możliwy we wskazanym we wniosku POK przez rok od dnia złożenia wniosku. Po tym czasie karta wraz z wnioskiem jest unieważniana (likwidowana). Jeśli chcemy uzyskać kartę  PEKA, musimy ponownie złożyć wniosek. Wydanie kolejnej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej. 

Czy kartę PEKA trzeba odebrać osobiście? 

Nie, kartę może odebrać osoba trzecia po przedstawieniu stosownego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia i podpis Wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru karty. Odbierający kartę jest także zobowiązany okazać swój dokument tożsamości.

Czy karta PEKA ma ograniczoną datę ważności? 

Nie, karta PEKA jest wydawana bezterminowo. 

Czy kartę PEKA Junior trzeba wymienić po ukończeniu 13. roku życia?

Nie. Imienna karta PEKA Junior jest wydawana dzieciom i młodzieży poniżej 13 roku życia, ale jej użytkownicy nie są w żaden sposób zobowiązani do jej wymiany w momencie kiedy mają więcej niż  13 lat. Za zmianę imiennej karty PEKA Junior na imienną kartę PEKA jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł.

Jak prawidłowo wypełnić papierowy wniosek o wyrobienie karty PEKA?

Pamiętajmy, żeby:
- wypełnić wniosek czytelnie,
- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- załączyć czytelne zdjęcie (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia),  
- wybrać odpowiadający nam Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym chcemy odebrać gotową kartę,
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- podpisać się w miejscach obowiązkowych.  

Jak prawidłowo wypełnić elektroniczny wniosek o wyrobienie karty PEKA?

Pamiętajmy, żeby:
- wybrać właściwy typ wniosku (rejestracja  - w przypadku składania pierwszego wniosku, duplikat – w przypadku kolejnego wniosku, adaptacja karty – wybierają studenci, doktoranci lub nauczyciele akademiccy w celu adaptacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej/Nauczyciela Akademickiego w systemie PEKA),
- wypełnić wniosek czytelnie,
- w przypadku obywateli polskich podać numer PESEL,
w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL podać datę urodzenia,
- podać adres zameldowania,
- załączyć czytelne zdjęcie w formacie JPG lub PNG (portret na jednolitym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia), 
- zaakceptować wymagane we wniosku oświadczenia,
- wybrać odpowiadający nam Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym chcemy odebrać gotową kartę,
- prawidłowo wprowadzić adres e-mail, który jest niezbędny w celu potwierdzenia wniosku,
- potwierdzić wprowadzony wniosek za pomocą linka wysyłanego mailem. W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego, prosimy o kontakt mailowy na adres: ztm@ztm.poznan.pl.

Uwaga! Złożenie wniosku przez Internet nie wymaga drukowania, ani dostarczania formularza  w formie papierowej. Nie realizujemy wniosków wysyłanych drogą mailową.

Ile trwa wyrobienie imiennej karty PEKA? 

Karta PEKA będzie gotowa do odbioru w wybranym przez nas Punkcie Obsługi Klienta po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Osoby składające wniosek przez Internet poprzez konto użytkownika PEKA lub takie, które podały prawidłowy, indywidualny adres e-mail we wniosku papierowym otrzymają informację na e-mail podany we wniosku, w momencie kiedy karta będzie gotowa do odbioru.

Czy imienna karta PEKA jest bezpłatna? 

Tak, wyrobienie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne. Opłata za duplikat wynosi 21 zł.

Ile kosztuje karta PEKA na okaziciela? 

Karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 zł, z czego 12 zł to zwrotna kaucja, natomiast 15 zł to kwota do wykorzystania na tPortmonetce do opłacania przejazdów na liniach ZTM.

Co zrobić w momencie utraty lub zniszczenia imiennej karty PEKA? 

W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia karty PEKA, należy złożyć wniosek o zastrzeżenie karty osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub w Internecie przez portal PEKA. Zastrzeżenie karty PEKA powoduje brak możliwości dalszego jej zasilania i korzystania z tPortmonetki oraz z pozostałych funkcji. Operacja zastrzeżenia karty jest nieodwracalna.

Czy w momencie utraty imiennej karty PEKA z ważnym biletem można odtworzyć bilet na duplikacie karty?  

Tak. Na duplikacie karty PEKA odtwarza się dane zapisane na utraconej karcie: bilet okresowy (o ile jego data ważności nie skończyła się przed datą wydania nowej karty PEKA), stan tPortmonetki, stan punktów Programu Premiowego.

Czy w momencie utraty imiennej karty PEKA z ważnym biletem można otrzymać bilet zastępczy do czasu wyrobienie nowej karty?  

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia imiennej karty PEKA (lub innego, aktywnego w systemie PEKA  nośnika biletu, np. Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej/Nauczyciela Akademickiego), na której był zapisany ważny bilet okresowy, można otrzymać bilet zastępczy. Bilet taki jest ważny nie dłużej niż 14 dni, od daty zgłoszenia lub do końca terminu ważności odtwarzanego biletu (jeśli termin ważności odtwarzanego biletu był krótszy). Bilet zastępczy można otrzymać wyłącznie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub Biurze Obsługi Klienta ZTM. Warunkiem otrzymania biletu zastępczego jest złożenie wniosku o zastrzeżenie utraconej karty oraz potwierdzenie swojej tożsamości.

Kiedy nie jest pobierana opłata za wyrobienie duplikatu karty PEKA?

W przypadku wymiany karty PEKA z uwagi na jej nieprawidłowe funkcjonowanie z przyczyn leżących po stronie ZTM pasażer nie uiszcza opłaty manipulacyjnej (21 zł) związanej z wystawieniem kolejnej karty. Warunkiem jest złożenie reklamacji w Punkcie Obsługi Klienta ZTM i pozostawienie uszkodzonej karty oraz okazanie zdjęcia, które posłuży do wystawienia nowej karty. W przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowe działanie karty PEKA jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie i wówczas przy wydaniu duplikatu pobierana jest opłata manipulacyjna. 

Czy można zmienić dane nadrukowane na karcie PEKA?

Tak. Należy zastrzec dotychczasową kartę PEKA, następnie na wniosek klienta, w którym podane zostały zmieniane dane, wyrabiana jest nowa karta i pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł. W przypadku zmiany nazwiska na karcie PEKA, należy złożyć wniosek o duplikat karty z nowym nazwiskiem w Punkcie Obsługi Klienta ZTM. 

Jak złożyć reklamację dotyczącą karty PEKA, biletu okresowego lub tPortmonetki?

W celu złożenia reklamacji dotyczącej karty PEKA, biletu okresowego lub tPortmonetki można skorzystać z:
- elektronicznego formularza po zalogowaniu się na indywidualne konto na portalu PEKA,
- formularza kontaktowego na stronie www.ztm.poznan.pl. Kliknij w link i otwórz formularz kontaktowy na stronie ZTM
- wysyłki reklamacji na adres elektroniczny: ztm@ztm.poznan.pl,
- wysyłki reklamacji w formie listu na adres Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,
- wizyty w Biurze Obsługi Klienta ZTM (reklamację można złożyć ustnie - do protokołu bądź pisemnie)
- wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM (reklamację można złożyć pisemnie - Kliknij i pobierz Załącznik nr 6 – Protokół reklamacji elektronicznej karty PEKA

Każdorazowo reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz - jeśli korzystamy z formy listownej lub poprzez e-mail ztm@ztm.poznan.pl - także dane klienta - w tym adres do korespondencji, nr karty PEKA .

Co jest podstawą reklamacji dotyczącej karty PEKA, biletu okresowego lub tPortmonetki?

Podstawą reklamacji transakcji jest dowód zakupu, który można otrzymać każdorazowo po doładowaniu karty PEKA w Punkcie Obsługi Klienta, Punkcie Sprzedaży Biletów lub biletomacie stacjonarnym. W przypadku doładowań internetowych podstawą reklamacji jest przedłożenie potwierdzenia wykonania transakcji w formie wydruku.
Jeśli składamy reklamację w formie elektronicznej należy załączyć potwierdzenie wykonania transakcji w postaci skanu lub pliku w formie PDF.

W jakim okresie można składać reklamacje dotyczące transakcji sprzedaży oraz opłat z tPortmonetki?

Jest to możliwe w ciągu 12 miesięcy od dnia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

tPortmonetka 

Czym jest taryfa przystankowa na tPortmonetce?

Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy - pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Obowiązuje taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Przejazd pierwszego przystanku kosztuje 72 grosze (taryfa normalna). Natomiast korzystając z czasowych biletów jednorazowych, np. biletu do 15 minut za 4 zł, po kwadransie podróży pasażer chcący kontynuować przejazd, musi skasować kolejny bilet. Każda podróż do 18 przystanków opłacana z tPortmonetki w jednym pojeździe lub przy skorzystaniu z maksymalnie trzech przesiadek (wykonanych w ciągu maks. 20 minut) jest tańsza (koszt 3,96 zł) od najtańszego czasowego biletu jednorazowego do 15 minut. 

Dlaczego należy przykładać kartę PEKA do czytnika w pojeździe opłacając przejazd z tPortmonetki? 

Opłacając podróż za pomocą tPortmonetki należy przyłożyć kartę do czytnika przy każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem. Tylko wówczas system PEKA poprawnie naliczy opłatę za liczbę przejechanych przystanków. Wynika to ze sposobu rozliczania przejazdu opłacanego z tPortmonetki. W momencie zbliżenia karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu pobierana jest opłata do końca trasy linii komunikacyjnej. Dlaczego? Ponieważ tylko pasażer wie dokąd chce pojechać – system PEKA takiej wiedzy nie posiada i pobiera opłatę do końcowego przystanku. Jeśli wysiądziemy wcześniej niż na ostatnim przystanku - przy przyłożeniu karty PEKA do czytnika przy wyjściu z pojazdu informujemy system PEKA o zakończeniu podróży w tym pojeździe. System rozlicza wówczas opłatę za przejazd stosownie do liczby przejechanych przystanków i następuje zwrot na konto tPortmonetki w odpowiedniej wysokości. Dlatego tak ważne jest każdorazowe przyłożenie kary PEKA do czytnika po wejściu do tramwaju/autobusu oraz przed jego opuszczeniem. Jeżeli nie przyłożymy karty przed wyjściem z tramwaju lub autobusu, system pobierze opłatę za podróż do końca trasy, a dodatkowo stracimy prawo do skorzystania z możliwości kontynuacji naliczania opłaty po przesiadce (wykonanej w ciągu 20 minut). Przypominamy, że pasażer podczas jednej podróży może skorzystać z maks. 3 przesiadek z kontynuacją naliczania opłaty.

Jak działa korzystna kontynuacja naliczania opłaty z tPortmonetki po przesiadce? 

Jeśli pasażer używa tPortmonetki i przesiada się, opłata za przejechane przystanki może być naliczana tak, jakby była to jedna podróż. Warunkiem jest, żeby pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem do czytnika przy wejściu do kolejnego, minęło nie więcej niż 20 minut. Przykładowo jeśli podróżujemy tramwajem linii nr 15 i po trzech przystankach (koszt z tPortmonetki to 1,92 zł) przesiadamy się na autobus linii nr 193, to opłata z tPortmonetki w autobusie rozpoczyna się od kwoty za czwarty przystanek (40 gr), a nie jak za pierwszy (72 gr). Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3. Ważne! Powyższy bonus dotyczy wyłącznie posiadacza karty PEKA (imiennej lub na okaziciela), a nie osoby towarzyszącej, z którą podróżujemy tramwajem lub autobusem na liniach ZTM.

Podróż "akonto" czyli co się stanie, jeśli na koncie tPortmonetki jest za mało środków do opłacenia przejazdu? 

W przypadku posiadania na tPortmonetce środków na przejazd co najmniej jednego przystanku, ale niewystarczających do przejechania do końca trasy, czytnik w pojeździe po przyłożeniu karty poinformuje pasażera o przewidywanym ujemnym saldzie konta tPortmonetki na koniec przejazdu. Pasażer bez problemu może przejechać całą trasę, ale na karcie PEKA zostanie naliczona opłata, a stan konta tPortmonetki będzie miał wartość ujemną. Brakująca kwota zostanie rozliczona podczas kolejnego doładowania konta tPortmonetki.
Przykład: np. posiadamy środki w wysokości 1 zł, a nasza 14-przystankowa podróż tramwajem linii nr 14 z Os. Sobieskiego na Górczyn kosztuje 3,64 zł. Możemy ruszać w trasę, ale po jej zakończeniu na koncie tPortmonetki będziemy mieli debet w wysokości -2,64 zł. Jeśli doładujemy tPortmoentkę kwotą 10 zł, to na przejazdy – po spłaceniu debetu - będziemy mieli do wykorzystania na przejazdy 7,36 zł.

Czy opłata z tPortmonetki zmienia się w zależności od strefy taryfowej?

Płacąc z tPortmonetki nie ma znaczenia, w której strefie taryfowej ZTM Poznań korzystamy
z transportu. Opłaty wszędzie są takie same, obojętnie czy podróżujemy wyłącznie po Poznaniu (strefa A) czy przemieszczamy się z Kórnika (strefa C) do Kleszczewa (strefa B) lub z Dopiewa (strefa C) przez Komorniki (strefa B) do Poznania (strefa A). Strefy taryfowe obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z biletów okresowych.

Dlaczego opłacając przejazd z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela najpierw trzeba wybrać rodzaj opłaty?

Na karcie PEKA na okaziciela nie ma możliwości zapisania ulg przysługujących w transporcie lokalnym, dlatego zanim przyłożymy kartę do czytnika najpierw należy wybrać przycisk +N (opłata normalna) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.). W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas do przejazdu ulgowego. Następnie przykładamy kartę do czytnika i robimy to samo przed wyjściem z pojazdu. Tak aby system PEKA mógł pobrać opłatę za przejechane przystanki.

Czy opłacając przejazd z tPortmonetki na karcie PEKA można wcześniej przyłożyć kartę do czytnika niż podczas wysiadania?

Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki, to chcąc ułatwić sobie wysiadanie można przyłożyć kartę PEKA wcześniej niż przed opuszczeniem pojazdu. Jeżeli usłyszymy głosową zapowiedź kolejnego przystanku (tego na którym zamierzamy wysiąść) możemy bez obaw przyłożyć kartę do czytnika. Wówczas zostanie pobrana dokładnie taka sama opłata jak w przypadku przyłożenia karty przed wyjściem z pojazdu.

Dlaczego tak ważna jest aktywacja doładowania tPortmonetki w Internecie poprzez portal PEKA? 

Aktywacja jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze środków na tPortmonetce doładowanych przez Internet. Bez aktywacji narażamy się na ryzyko otrzymania opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu. Aktywację możemy wykonać poprzez wybranie przycisku „transfer e-biletu" na wyświetlaczu czytnika PEKA, a następnie umieszczeniu karty PEKA w szarej kieszonce czytnika.

Jak i gdzie można sprawdzić stan konta tPortmonetki? 

Stan konta tPortmonetki można łatwo sprawdzić podczas codziennych podróży, korzystając ze znajdującego się w pojeździe czytnika kart PEKA. W celu sprawdzenia stanu karty należy nacisnąć przycisk „Stan karty" oraz przyłożyć kartę do czytnika. Po chwili zostanie wyświetlony stan konta tPortmonetki.

Czym są punkty PEKA na tPortmonetce? 

Punkty PEKA są elektroniczną jednostką płatniczą w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań, ekwiwalentem pieniądza. 1 punkt to 1 złoty. Po wpłacie na konto tPortmonetki, na indywidualnym koncie użytkownika karty PEKA oraz na karcie zostają zapisane punkty odpowiadające wpłaconej kwocie pieniądza. Nominalnie obie jednostki są równoważne. Zatem w miarę ich wykorzystania, punkty "znikają" z konta i karty. Takie rozwiązanie sposobu płatności wynika z uwarunkowań prawnych w zakresie pieniądza elektronicznego.

Jaką kwotę można wpłacić na tPortmonetkę?

tPortmonetkę na karcie PEKA można doładować kwotą od 1 do 300 zł, ale trzeba pamiętać, że maksymalna kwota która może się znajdować na tPortmonetce to 300 zł. Dlatego jeśli przykładowo mamy na tPortmonetce 25 zł, wówczas maksymalna kwota doładowania wynosi 275 zł. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych.

Gdzie można doładować tPortmonetkę na karcie PEKA?

tPortmonetkę na karcie PEKA można doładować:
- w Punktach Obsługi Klienta ZTM,
- w Punktach Sprzedaży Biletów,
- w biletomatach stacjonarnych,
- w Internecie poprzez portal PEKA

Czy można uzyskać zwrot równowartości punktów na tPortmonetce?

Tak, ale zwrot wiąże się z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł (niezależnie od liczby punktów znajdujących się na karcie PEKA). Środki wypłacane są w formie gotówki w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. 

Jak sprawdzić ile będzie kosztować przejazd konkretnej liczby przystanków opłacany z tPortmonetki?

Szybkie obliczenie kwoty za przejechanie konkretnej liczby przystanków umożliwia znajdujący się a stronie ZTM kalkulator biletowy. Wystarczy kliknąć w link Kalkulator biletów PEKA, wpisać liczbę przystanków, które chcemy przejechać.

Czy można z tPortmonetki zapłacić za podróż osoby nam towarzyszącej?

Tak - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA lub/i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Kiedy opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane?

Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (czyli równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje bezpłatnie.  

Czy przejazd opłacany za pomocą tPortmonetki uwzględnia również przystanki na żądanie? 

Tak, przystanki „na żądanie" są wliczane do opłaty za przejazd z tPortmonetki. 

Czy można zapłacić za przejazd innej osoby z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA?

Tak - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA lub/i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), tyle razy, dla ilu podróżujących z nami osób zamierzamy opłacić przejazd.
Przykład: jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg normalnej taryfy – przed przyłożeniem imiennej karty PEKA dwukrotnie naciskamy przycisk +N na wyświetlaczu czytnika, a następnie przykładamy kartę. Jeśli za siebie także płacimy z tPortmonetki, nie musimy nic naciskać, system automatycznie pobierze za nas opłatę. Przed opuszczeniem pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika. System pobierze opłatę za przejechane przystanki z naszej karty za nas i współtowarzyszy podróży. Jeśli na naszej karcie posiadamy ważny bilet okresowy, także nie musimy nic naciskać, system pobierze opłatę wyłącznie za naszych współtowarzyszy.

W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas lub współtowarzyszy podróży do przejazdu ulgowego.

Czy można zapłacić za przejazd innej osoby z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela?

Tak - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), za siebie oraz dodatkowo tyle razy, ilu podróżującym z nami osób zamierzamy opłacić przejazd. Np. jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg ulgowej taryfy – na wyświetlaczu czytnika PEKA raz naciskamy przycisk +N (za siebie) i dwukrotnie +U (za osoby towarzyszące), a następnie przykładamy kartę. W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej podróżujące za nami osoby okazały stosowny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

Przed opuszczeniem pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika. System pobierze opłatę za przejechane przystanki z naszej karty za nas i współtowarzyszy podróży.

Bilety okresowe na karcie PEKA

Dlaczego tak ważna jest aktywacja biletu okresowego kupionego w Internecie poprzez portal PEKA? 

Aktywacja jest warunkiem niezbędnym do korzystania z biletu zakupionego przez Internet. Bez aktywacji narażamy się na ryzyko otrzymania opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu. Aktywację biletu możemy wykonać poprzez wybranie przycisku „transfer e-biletu" na wyświetlaczu czytnika PEKA, a następnie umieszczeniu karty PEKA w kieszonce czytnika.

Czy korzystając z biletu okresowego trzeba przykładać kartę PEKA do czytnika po wejściu i przed wyjściem z pojazdu?

Nie. Taki wymóg dotyczy wyłącznie pasażerów opłacających przejazdy na liniach ZTM z tPortmonetki na karcie PEKA. 

Jakie bilety okresowe można kupić na imienną kartę PEKA? 

Na imiennej karcie PEKA można zapisać każdy bilet okresowy na sieć na wybraną przez nas strefę taryfową. Do wyboru mamy strefy: A ,B, C, D, A+B, B+C, C+D, A+B+C, B+C+D oraz A+B+C+D. Możemy także korzystać z biletu okresowego na trasę 6 przystanków na strefę A+B+C+D. Na imiennej karcie PEKA można zapisać każdy z biletów okresowych normalnych, ulgowych, Metropolitalnych, Metropolitalnych z Ulgą oraz specjalnych. System PEKA umożliwia elastyczne dopasowanie terminu obowiązywania biletu do własnych potrzeb. Najkrótszy termin obowiązywania biletu okresowego na sieć to 14 dni, a najdłuższy – 366 dni. W przypadku biletu okresowego na trasę mamy do wyboru od 14 do 90 dni.  Cena za kolejne dni ponad podstawowy wymiar 14 dni jest zróżnicowana i jest coraz niższa w każdym kolejnym przedziale czasowym. 

Jak opłacić podróż poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy?

W celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA. Najpierw naciskamy przycisk +ABC na wyświetlaczu czytnika kart PEKA w pojeździe, a następnie przykładamy kartę PEKA do czytnika. Można także skorzystać z  jednorazowego biletu czasowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Dlaczego warto płacić podatek PIT w Poznaniu lub w gminie współtworzącej ze stolicą Wielkopolski system transportu aglomeracyjnego?

Stolica Wielkopolski wraz z samorządami, z którymi współtworzy system transportu aglomeracyjnego premiuje osoby, które rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym. Są to gminy: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl. Osoby płacące podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z wyżej wymienionych gmin mogą kupować atrakcyjne cenowo specjalne bilety okresowe, np. Bilet Metropolitalny, Bilet Seniora lub bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+).

Ulgi w transporcie lokalnym  

Gdzie można sprawdzić jakie (i do kiedy są ważne) uprawnienia do przejazdów ulgowych są zapisane na imiennej karcie PEKA?

Datę ważności uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych można sprawdzić w Punkcie Obsługi Klienta ZTM oraz po zalogowaniu na koncie użytkownika w portalu PEKA. Uprawnienia do ulg nie są widoczne na wyświetlaczach czytników w pojazdach i Punktach Obsługi Klienta.

Czy studentom uczelni zagranicznych przysługują ulgi w transporcie na liniach ZTM Poznań? 

Studentom szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych (obywatelstwo nie ma znaczenia) przysługuje 50 proc. ulga ustawowa w transporcie na liniach ZTM na podstawie ważnej  legitymacji studenckiej. Studentom uczelni spoza Polski ulga nie przysługuje. 

Czy pasażer korzystający z bezpłatnych przejazdów powinien wyrobić sobie kartę PEKA?

Nie ma takiego obowiązku. W momencie kontroli wystarczy okazanie dokumentu, który potwierdzi uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Warto to jednak zrobić, ponieważ osoby korzystające ze 100-procentowej ulgi na liniach ZTM mogą zapisać na karcie PEKA przysługującą ulgę. Można to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań po okazaniu dokumentów uprawniających do bezpłatnych przejazdów i ważnego dowodu tożsamości. Wówczas podczas podróży wystarczy mieć kartę PEKA z zapisanymi uprawnieniami, nie trzeba mieć ze sobą  dokumentów zaświadczających o uldze.

Dlaczego trzeba zapisać na karcie PEKA uprawnienie do przejazdów ulgowych 50 proc.?

Pasażerów posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych na liniach ZTM i chcących korzystać z 50-proc. ulgi w naliczaniu opłat na tPortmonetce prosimy o zapisanie tego uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Wystarczy przedstawić dokumenty uprawniające do ulgi i informacja taka zostanie zapisana na karcie PEKA oraz na naszym indywidualnym koncie w systemie PEKA. Przykładając kartę po wejściu i przed wyjściem z pojazdu pobierana będzie opłata według taryfy ulgowej. W przypadku braku zapisania informacji o uldze na karcie, system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną.