Przystanki

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców [DOC]

 2. Proponowany rozkład jazdy [XLS]

 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi (format A4 lub A3, obejmujący tylko obszar Miasta Poznania, wykonany komputerowo lub odręcznie na podkładzie nie objętym prawami autorskimi osób trzecich np. [www])

 4. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą, na adres siedziby: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

 2. Osobiście, w kancelarii, na parterze siedziby, pok. 021

Jednostka prowadząca sprawę:

Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Przewozowych, pok. 217,

tel. 618346125, e-mail: zezwolenia@ztm.poznan.pl

Opis procedury:

Po złożeniu kompletnego podania, nie obarczonego brakami, i przeprowadzeniu postępowania, wnioskodawca otrzymuje uzgodnienie, pod warunkiem zwieszającym, albo odmowę uzgodnienia. Uzgodnienie jest udzielane w drodze czynności materialno-technicznej.

1. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty wydania uzgodnienia wnioskodawca:

a)    nie przekaże Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu kserokopii zezwolenia na wykonywanie przewozów osób, udzielonego przez organ inny niż Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, albo

b)   nie uzyska zezwolenia na wykonywanie przewozów osób, udzielonego przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

- wydane uzgodnienie traci ważność z mocy ustawy, bez konieczności powiadomienia wnioskodawcy odrębnym pismem. W takim przypadku wnioskodawca nie może dalej korzystać z przystanków komunikacyjnych i dworców Miasta Poznania; kolejne uzgodnienie może zostać udzielone w nowym, odrębnym, postępowaniu.

2. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od daty wydania uzgodnienia wnioskodawca:

a)    przekaże Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu kserokopię zezwolenia na wykonywanie przewozów osób, udzielonego przez organ inny niż Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, albo

b)   uzyska zezwolenie na wykonywanie przewozów osób, udzielone przez Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

- wydane uzgodnienie zachowuje ważność na okres ważności wydanego zezwolenia, z zastrzeżeniem pkt 3.

 3. W razie wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy:

a)    polegających wyłącznie na ograniczeniu zakresu wykonywanych przewozów (tj. zmniejszenia liczby kursów i/lub zmniejszenia liczby zatrzymań na przystankach) - wydane uzgodnienie zachowuje ważność na okres ważności wydanego zezwolenia;

b)   innych niż ograniczenie zakresu wykonywanych przewozów - wydane uzgodnienie traci ważność, bez konieczności powiadomienia wnioskodawcy odrębnym pismem. W takim przypadku wnioskodawca nie może dalej korzystać z przystanków komunikacyjnych i dworców Miasta Poznania; kolejne uzgodnienie może zostać udzielone w nowym, odrębnym, postępowaniu

Opłaty:

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań, od dnia 04.06.2016 r. odbywa się bezpłatnie.

Terminy załatwiania spraw:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; postępowanie wszczyna się w dniu wpływu kompletnego podania, nie obarczonego brakami. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451, z późn. zm.)

5. Uchwała Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 128, poz.2360, z późn. zm.)

6. Uchwała Nr LXV/1036/VI/2014 Rady miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2876)

7. Uchwała Nr XXIX/427/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2016 r uchylająca uchwałę Nr XL/603/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których Miasto jest właścicielem lub zarządzającym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3423)

8. Zarządzenie Nr 492/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.06.2016 r. w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców , których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Poznań ( http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/)

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o uzgodnienie - blankiet do wypełnienia [DOC]

 2. Wniosek o uzgodnienie - wzór wypełnienia [PDF]

 3. Rozkład jazdy - blankiet do wypełnienia [XLS]

 4. Rozkład jazdy - wzór wypełnienia [PDF]

 5. Wykaz przystanków autobusowych [www]

 6. Mapa przystanków autobusowych [PDF]

 7. Plan Poznania - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych [www]