Zezwolenia

Zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek, odpowiedni do przedmiotu sprawy

2. Złączniki do wniosku, odpowiednie do przedmiotu wniosku, w szczególności:

a)    proponowany rozkład jazdy

b)    schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi

c)    kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

d)    potwierdzenia uzgodnień zasad korzystania z przystanków położonych w granicach miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

e)    wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

f)     zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (tylko przewóz regularny)

g)    informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (tylko przewóz regularny specjalny)

h)    cennik biletów (tylko przewóz regularny)

i)     oświadczenie o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy (tylko osoby fizyczne)

j)     w zależności od specyfiki sprawy, inne dokumenty niezbędne do wyjaśnienia sprawy

Miejsce składania dokumentów:

1. Pocztą, na adres siedziby: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

2. W kancelarii, na parterze siedziby, pok. 021

Jednostka prowadząca sprawę:

Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Przewozowych, pok. 217,

tel. 618346125, e-mail: zezwolenia@ztm.poznan.pl

Opis procedury:

Po złożeniu kompletnego podania, nie obarczonego brakami, i przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, w tym, jeżeli jest wymagane, uzyskania uzgodnienia wydania zezwolenia od organu współdziałającego - starosty powiatu sąsiadującego z miastem na prawach powiatu, oraz po wypowiedzeniu się stron co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, wydawana jest decyzja kończąca sprawę.

Opłaty:

1. Opłaty administracyjne wnosi się na rachunek Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,

    numer: 71 1020 4027 0000 1102 1262 7339

2. Opłaty skarbowe wnosi się na rachunek Urzędu Miasta Poznania,

    numer: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Terminy załatwiania spraw:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; postępowanie wszczyna się w dniu wpływu kompletnego podania, nie obarczonego brakami. Do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916)

6. Uchwała Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 128, poz.2360, z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

1. Zezwolenie - linia regularna - wnioski

a)    wydanie zezwolenia [DOC]

b)    zmiana zezwolenia [DOC]

c)    odstępstwo od zezwolenia [DOC]

d)    dodatkowe wypisy z zezwolenia [DOC]

e)    przedłużenie zezwolenia [DOC]

f)     wygaszenie zezwolenia [DOC]

2. Zezwolenie - linia regularna - załączniki do wniosku

a)    rozkład jazdy - blankiet do wypełnienia [XLS]

b)    wykaz pojazdów [DOC]

c)    zobowiązanie do zamieszczenia informacji na przystankach [DOC]

d)    oświadczenie o miejscu zamieszkania [DOC]

e)    mapa - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych [www]

3. Zezwolenie - linia regularna specjalna - wnioski

a)    wydanie zezwolenia [DOC]

b)    zmiana zezwolenia [DOC]

c)    odstępstwo od zezwolenia [DOC]

d)    dodatkowe wypisy z zezwolenia [DOC]

e)    przedłużenie zezwolenia [DOC]

f)     wygaszenie zezwolenia [DOC]

4. Zezwolenie - linia regularna specjalna - załączniki do wniosku

a)    rozkład jazdy - blankiet do wypełnienia [XLS]

b)    wykaz pojazdów [DOC]

c)    informacja o grupie przewożonych osób [DOC]

d)    oświadczenie o miejscu zamieszkania [DOC]

e)    mapa - podkład do tworzenia schematów połączeń komunikacyjnych [www]