Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii nikoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZiT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.03 - 30-0010/17-00  zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku

Wartość Projektu: 153 753 113,73 zł

Wartość dofinansowania: 106 611 085,01zł

WRPO - logotypy

 

Cel projektu:

Tramwaj na rondzie RatajeNadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Przedmiotem rzeczowym projektu jest:

A) Część infrastrukturalna polegająca na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego, co obejmuje między innymi przebudowę oraz budowę infrastruktury torowo-sieciowej z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego w tym ścieżek dla rowerów, parkingu typu B&R oraz zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego;

B) Zakup nowego taboru autobusowego (15 sztuk) - realizowane przez MPK Poznań

 

W ramach inwestycji, planuje się między innymi:

1. Rozbudowę skrzyżowania rondo Rataje w zakresie dobudowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających;

2. Przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z ulicami przyległymi:

- Ludwika Zamenhoffa - marsz. J. Piłsudskiego (w tym budowę pasa dedykowanego dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Zamenhofa w ul. Piłsudskiego);

- Ludwika Zamenhoffa – Wioślarska (w tym budowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Zamenhofa w ul. Wioślarską);

- Jana Pawła II - Kórnicka;

- Jana Pawła II – św. Rocha;

- Bolesława Krzywoustego – Serafitek;

- Bolesława Krzywoustego – Juracka (w tym budowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Krzywoustego w ul. Juracka).

3. Przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego;

4. Wymianę nawierzchni jezdni;

5. Przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych;

6. Przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi;

7. Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic;

8. Modernizację Dworca autobusowego na rondzie Rataje.

 

Lokalizacja Projektu

Ulica Bolesława Krzywoustego:

  • odcinek od mostu Królowej Jadwigi do ronda Rataje (długość odcinka objętego inwestycją ~ 550 m);
  • od ronda Rataje w kierunku skrzyżowania z ul. Inflancką (długość odcinka objętego inwestycją ~ 220 m);

Ulica Jana Pawła II

  • długość odcinka objętego inwestycją ~ 370 m

Ulica Ludwika Zamenhofa

  • długość odcinka objętego inwestycją ~ 400 m

Ulica marsz. Józefa Piłsudskiego

  • długość odcinka objętego inwestycją ~ 130 m

 mapa - lokalizacja projektu

 

Strona internetowa poświęcona inwestycji: www.nowe-rataje.pl

 

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej (2017-2020): 103 194 120,00 zł