Regulaminy

Wyciąg z Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto

 

5.7  Przebieg zapytania ofertowego

 5.7.1       Wykonawcy mogą zadawać pytania do treści zapytania ofertowego w tym do istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy.

5.7.2       Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Dział Zamówień Publicznych (przy wsparciu merytorycznym komórki organizacyjnej) jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.7.3       Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, można udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.7.4        Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.7.2.

5.7.5          Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami jest udostępniana na stronie internetowej i/lub platformie zakupowej na której jest opublikowane zapytanie ofertowe. Jeżeli zapytanie ofertowe nie jest udostępniane na stronie internetowej i/lub platformie zakupowej treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe. 

5.8.3      Nieuwzględnienie oferty Wykonawcy.

5.8.3.1   W postępowaniu dopuszcza się możliwość nieuwzględnienia oferty Wykonawcy lub konsorcjum, którego Wykonawca jest uczestnikiem, jeżeli:

5.8.3.1.1       Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub nie spełnia minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego, lub Wykonawca wniósł sprzeciw do poprawy błędu rachunkowego lub pisarskiego,

5.8.3.1.2       Oferta mieści się w definicji oferty z rażąco niską ceną/kosztem – jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez ZTM lub wynikającymi z odrębnych przepisów, mimo złożonych  wyjaśnień Wykonawcy, w tym złożonych dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

5.8.3.1.3       Zamawiający na podstawie jakichkolwiek udokumentowanych informacji może stwierdzić nienależyte wykonanie podobnego zamówienia przez tego Wykonawcę, w terminie 36 miesięcy poprzedzających termin składania ofert chyba, że mamy do czynienia z niewspółmiernością naruszenia do nieuwzględnienia oferty.

5.8.3.1.3.1     Dowodem potwierdzającym nienależyte wykonanie zamówienia jest w szczególności:

a)     brak realizacji umowy w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b)    rozwiązanie umowy lub unieważnienie zamówienia z winy Wykonawcy,

c)     naliczenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d)    niewłaściwe wykonanie zamówienia potwierdzone protokołem,

e)     notatka służbowa sporządzona przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację lub nadzór nad wykonaniem zamówienia potwierdzająca, że wykonane zamówienie obarczone było wadą leżącą po stronie Wykonawcy, powodującą konieczność poniesienia dodatkowych prac i/lub wydatków przez Zamawiającego.

5.8.3.2   Decyzję o nieuwzględnieniu oferty Wykonawcy podejmuje Kierownik Zamawiającego po przedłożeniu pisma przygotowanego przez Dział Zamówień Publicznych. Informację o nieuwzględnieniu oferty wraz z uzasadnieniem oraz informacją o przysługującym środku odwoławczym określonym w pkt 5.8.3.3. Regulaminu przekazuje się niezwłocznie Wykonawcy lub liderowi konsorcjum, którego Wykonawca jest uczestnikiem.

5.8.3.3   Od decyzji Kierownika Zamawiającego w przedmiocie nieuwzględnienia oferty Wykonawcy lub konsorcjum, którego Wykonawca jest członkiem, przysługuje Sprzeciw. Sprzeciwwnosi się pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu oferty.

5.8.3.4   Sprzeciw jest rozpatrywany w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.

5.8.3.5   Wniesienie Sprzeciwu wstrzymuje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu jego rozpatrzenia.

5.8.3.6   W przypadku uwzględnienia Sprzeciwu Zamawiający dokonuje ponownej oceny ofert uwzględniając ofertę Odwołującego.