Projekt ITS Poznań

W 2011 roku rozpoczęto w Poznaniu realizację projektu pn. „ITS Poznań”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych

w wysokości 72 775 551,88 zł,

wartość całkowita projektu wyniosła 103 095 565,58 zł.

ITS Poznan logotypy UE

Za realizację projektu ze strony miasta odpowiadały dwie spółki miejskie: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przy wsparciu Inżyniera Kontraktu, którym została firma Traffic Consulting. Na Wykonawcę projektu systemu w ramach postępowania przetargowego wybrane zostało konsorcjum Siemens. Projekt był realizowany w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Przedmiotem projektu była realizacja zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu na obszarze zachodnim miasta: dzielnice Grunwald i częściowo Jeżyce (ograniczone ul. Dąbrowskiego, ul. Głogowską, ul. Roosevelta, ul. św. Wawrzyńca, ul. Polską, ul. Bułgarską, ul. Taczanowskiego i ul. Ściegiennego).

Projekt obejmował następujące rozwiązania funkcjonalne:

 • rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania ruchem;
 • rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności światłowodowej sieci teletransmisyjnej: rozbudowę istniejącej sieci szkieletowej MPLS oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci dostępowej ETHERNET tak, aby umożliwiała ona komunikację elektroniczną pomiędzy wyniesionymi elementami Systemu zainstalowanymi na terenie miasta a i z Systemem Centralnym ITS, zapewniającej przesył wszystkich danych cyfrowych pomiędzy tymi elementami, w tym: obrazy z kamer, dane gromadzone przez sterowniki sygnalizacji, informacje dla podróżnych, lokalizacja środków transportu publicznego, itd., rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej o dalsze węzły bezprzewodowe, niezbędne dla działania Systemu ITS w pełnym zakresie funkcjonalności;
 • zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej elementy systemu ITS, która zapewni wymianę danych pomiędzy tymi elementami za pomocą otwartych protokołów komunikacyjnych, które należy opracować i zaimplementować;
 • budowę serwerowni i sali operacyjnej wraz z wyposażeniem stanowisk operatorów, dostosowanie do potrzeb operowania i eksploatacji Systemu pomieszczeń budynku Centrum Sterowania Ruchem;
 • opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej oraz zaawansowanego technologicznie systemu zarządzania ruchem umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu w sieci i inteligentne zarządzanie ruchem. Efektem powyższego będzie przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń w sieci miejskiej;
 • realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji (o zdarzeniach, zagrożeniach, zalecanych objazdach, parkingach). Celem powyższego jest umożliwienie dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem oraz ułatwienie kierującym przejazdu, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym sytuacji kryzysowych (wypadki drogowe, katastrofy, imprezy masowe, roboty drogowe, itp.);
 • rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego;
 • dostawę i wdrożenie systemu zarządzania flotą transportu publicznego, umożliwiającego kontrolę punktualności przejazdów, prezentację online położenia na mapie cyfrowej, predykcję czasu przyjazdu, przekaz informacji dla podróżnych. Wyposażenie pojazdów w urządzenia umożliwiające komunikację z infrastrukturą drogową (sterowniki sygnalizacji, punkty dystrybucji sygnałów sieci teletransmisyjnej) oraz przekaz informacji podróżnym wewnątrz pojazdu dzięki tablicom informacji pasażerskiej w pojazdach informujących o przebiegu trasy wraz z systemem zapowiedzi głosowych;
 • zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji dla podróżnych, w tym tablic przystankowych oraz portalu internetowego, poprzez który udostępniane będą informacje dla podróżujących (predykcja obciążenia sieci drogowej, informacje o parkingach, robotach drogowych, objazdach, zatłoczeniu, trasach alternatywnych, itd.);
 • dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: wideo detekcji, w tym rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, dostawę i instalację stacji sensorycznych;
 • wymianę części sterowników sygnalizacji ulicznej oraz konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych.

Podstawowym obszarem wdrożenia została objęta część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta Poznania.

ITS Poznań - mapa obszaru

Projekt objął około 100 obiektów sygnalizacji świetlnej, z czego ok. 60 obiektów wymagało wymiany sterowników, konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych oraz flotę transportu publicznego w liczbie ok. 550 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie. Postawiono 86 tablic informacji pasażerskiej.

Wdrożony system nadawania priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach nie jest wykorzystywany tylko na skrzyżowaniach objętych system ITS ale również w takich miejscach jak np. Garbary, Rondo Śródka i wielu innych miejscach w Poznaniu, dzięki współpracy ZTM oraz ZDM system ten jest coraz bardziej rozbudowywany poza obszarem ITS i realnie przyczynia się do poprawy punktualności.

 

Strona główna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ): https://www.pois.gov.pl/